• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000216045

Formularze PIT 2017/2018 dla Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Dzielnicowego Łódź-Górna

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000216045.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych, a w szczególności:
- tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom
- przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym, zdrowotnym i ekologicznym - upowszechnianie zdrowego trybu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych .
- ochrona dzieci przed patologią, wykluczeniem społecznym, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem, dyskryminacją, krzywdzeniem.
- pomoc dzieciom - ofiarom wypadków, ofiarom przestępstw
- inicjowanie i upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród rodziców i społeczeństwa
- zapobieganie wychowaniu dziecka poza rodziną, upowszechnianie prorodzinnego modelu opieki, łagodzenie skutków sieroctwa
- łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci i zapobieganie ich marginalizacji
- wyrównywanie szans życiowych dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych

Prowadzone działania
Szczególną troską otaczamy dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, rozbitych, bezrobotnych, z rodzin dotkniętych alkoholizmem i przemocą, wymagających stałej opieki, pomocy materialnej, opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej.

Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogów i psychologów.

Prowadzona jest działalność integracyjna z przystosowaniem dzieci niepełnosprawnych do życia i funkcjonowania w środowisku dzieci zdrowych.

Organizujemy wiele imprez okolicznościowych: Dzień Dziecka, Dzień Matki, paczki świąteczne, kolacje wigilijne, zabawy noworoczne z udziałem dzieci, rodziców, opiekunów oraz środowiska lokalnego (szkoły, Domu Pomocy Społecznej, Domu Seniora).

Realizujemy również zadania z zakresu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży, np. organizujemy zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne, także wśród dzieci niepełnosprawnych.

Zwracamy uwagę na aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży poprzez organizowanie wypoczynku letniego i zimowego; kolonie, półkolonie, obozy.