• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000219000

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "Dobre Ręce"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000219000.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
"Pomagamy dzieciom tak, aby mogły kiedyś pomóc sobie."

Celem Stowarzyszenia jest:
1. działalność charytatywna na rzecz dzieci potrzebujących pomocy,
2. pomoc społeczna, w tym dzieciom i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie szans tych dzieci i rodzin,
3. ochrona i promocja zdrowia,
4. działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
5. organizowanie i wspieranie działań edukacyjnych, oświatowych i wychowania,
6. krajoznawstwo oraz organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
7. upowszechnianie kultury i sportu wśród dzieci i młodzieży,
8. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
9. promocja i organizacja wolontariatu,
10. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
11. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
12. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lud finansowo organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne prowadzące działalność pożytku publicznego.

Prowadzone działania
1) Pomoc materialna.
Realizujemy następujące projekty:
- "Czego potrzebujesz?"
- Bank podręczników
- Brygada koszykowa
2) Edukacja i terapia pedagogiczna prowadzone głównie w Ośrodku SDB "Jesteśmy razem". Zajmuje się on działaniami edukacyjno - opiekuńczyni, działaniami kulturalnymi a także profilaktycznymi i pomocą pedagogiczną dzieci i młodzieży. Zajęcia edukacyjne i opiekuńcze oraz rozwijające zainteresowania młodych ludzi prowadzone są przez nauczycieli, artystów oraz wolontariuszy.
Rodzaj pożytku publicznego, jaki przynosi realizowane przedsięwzięcie to wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Zajęcia profilaktyczne polegają na wspomaganiu uczniów w chwilach dla nich trudnych, pomocy w rozwiązywaniu problemów wieku dojrzewania i problemów szkolnych, prawidłowej komunikacji, asertywności, wiary we własne siły. Jednocześnie prowadzimy zajęcia w ramach pedagogizacji rodziców.
3) Budowanie nadziei.
Zagłębie to tereny pokopalniane, zdegradowane, o największym stopniu bezrobocia, zubożenia społeczeństwa i braku nadziei na lepsze jutro. Nasz projekt jest pobudzeniem twórczej aktywności młodych ludzi, wspieraniem ich talentów, budowaniem wizji godnej przyszłości. Jest BUDOWANIEM NADZIEI.
- pomoc organizacyjna, materialna i społeczna dla dzieci z rodzin dotkniętych bezrobociem, zubożeniem, dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, dzieci z domu dziecka oraz dzieciom niepełnosprawnym,
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich zainteresowań, pomoc organizacyjna dla młodzieży szczególnie uzdolnionej,
- organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, działania na rzecz integracji,
- artystyczna i literacka działalność twórcza (Saloniki Literackie),
promowanie działalności charytatywnej, wymiana doświadczeń.
4) Zdrowie.
Rodzaj pożytku publicznego, jaki przynosi realizowane przedsięwzięcie to ochrona i promocja zdrowia dzieci. Cel projektu to akcje profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, indywidualna opieka domowa lekarza pediatry, pomoc w zaopatrywaniu w leki i witaminy oraz promocja zdrowia m.in. realizacja zadania “Prowadzenie działań profilaktyczno - edukacyjno - informacyjnych dla dzieci i młodzieży z zakresu przeciwdziałania narkomanii".
5) Czas darowany dziecku.
Wstępny etap realizacji tego projektu to wsłuchanie się w potrzeby i oczekiwania dzieci, aby wykorzystując umiejętności i możliwości członków Stowarzyszenia dopomóc młodym ludziom w polepszeniu jakości ich życia i rozwoju talentów. Obecnie są to imprezy rekreacyjne, treningi, wyjazdy do teatru i kina, na mecze oraz organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!