• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000228711

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Dajmy Im Szansę"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000228711.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
1. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym i zagrożonym patologią społeczną, które zamieszkują na terenie Polski, a w szczególności Puław i powiatu puławskiego.

2. Do działań Stowarzyszenia należy między innymi:
a) poradnictwo psychologiczne,
b) działania psychoprofilaktyczne,
c) oddziaływania psychoterapeutyczne,
d) opieka pedagogiczne,
e) pomoc lekarska,
f) poradnictwo prawne,
g) pomoc socjalna.

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez zadania:
a) tworzenie i realizację autorskich programów profilaktycznych i edukacyjnych,
b) organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń, konferencji dla kadry specjalistów, wolontariuszy, nauczycieli i rodziców,
c) opracowywanie, wydawanie i sprzedaż materiałów informacyjno-edukacyjnych,
d) zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych,
e) współpracę z Ośrodkami Kuratorskimi działającymi przy Sądach Rejonowych,
f) współpracę z innymi organizacjami o podobnym charakterze,
g) organizowanie i prowadzenie punktów konsultacyjnych,
h) organizowanie i prowadzenie świetlicy o charakterze terapeutycznym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i zagrożonej patologią społeczną,
i) organizowanie i prowadzenie różnych form zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży,
j) organizowanie obozów, kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży z profesjonalnym programem profilaktycznym bądź terapeutycznym,
k) organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych,
l) podejmowanie wszelkich innych działań służących realizacji celów statutowych,
m) organizowanie rehabilitacji psychofizycznej,
n) organizowanie imprez rekreacyjnych i sportowych, np. festynów.

Prowadzone działania
Członkowie Stowarzyszenia postanowili rozpocząć swoje działania na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Puławach, ponieważ wychowankowie tej placówki pochodzą w większości z rodzin patologicznych lub zagrożonych patologią, w szczególności alkoholizmem. Dlatego też w grudniu 2005 r. nasze Stowarzyszenie realizowało program z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Aktualnie Ośrodek obejmuje opieką 230 wychowanków z terenu całego województwa lubelskiego, wywodzących się w większości z rodzin bardzo ubogich, często alkoholowych, których nie stać na zaspokojenie elementarnych potrzeb swoich dzieci.
Przygotowany przez nas projekt adresowany był do dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, co stanowi ok. 50%naszych wychowanków. Sytuacja taka stanowi zagrożenie dla rozwoju dzieci i młodzieży i wymaga systematycznego prowadzenia działań profilaktycznych.
Cele projektu:
a) Nabywanie wiedzy adekwatnej do wieku i poziomu rozwoju dzieci o szkodliwości działania napojów alkoholowych na organizm.
b) Poznawanie samego siebie (mocnych i słabych stron) i innych członków grupy.
c) Nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
d) Nabywanie umiejętności zdrowego stylu życia.
Uczniowie w trakcie zajęć profilaktycznych opracowali hasła, wierszyki, plakaty. Na zakończenie realizacji projektu został przeprowadzony happening związany z tematyką programu. Zorganizowana została również wycieczka do Warszawy, do centrum rozrywki na Sadybie.