• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000237488

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży "Omnibus"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000237488.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego, poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, ochrona środowiska, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna a w szczególności:
1. Wszechstronne wspieranie społecznej aktywności obywateli na rzecz edukacji, oświaty i ochrony zdrowia.
2. Inicjowanie organizowania form wypoczynku i organizacji czasu pozaszkolnego w szkołach i poza nimi.
3. Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych wobec takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz innych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Działania na rzecz rozwoju edukacji i oświaty w szczególności poprzez:
a) pomoc w zdobywaniu funduszy na remont i modernizację szkół i przedszkoli,
b) dofinansowanie remontów i modernizacji szkół i przedszkoli,
c) pomoc w finansowaniu pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych,
d) wspomaganie organizacji zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,
e) finansowanie zajęć terapeutycznych dla dzieci wymagających szczególnej opieki,
f) organizację i wspieranie finansowania wycieczek szkolnych i wypoczynku dzieci i młodzieży,
g) fundowaniu stypendiów naukowych i socjalnych dla uczniów pochodzących z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej,
h) finansowanie nagród i innych form motywacji w procesie edukacyjnym,
i) wspieranie finansowe celów, działań i zadań szkolnych rad pedagogicznych.
2. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej.
3. Wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej.
4. Wspieranie inicjatyw osób i środowisk twórczych prowadzących do rozwoju Ziemi Pszczyńskiej.
5. Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
6. Zapobieganie patologiom społecznym poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu.

W chwili obecnej zbieramy fundusze na pomoc społeczną dla dzieci przewlekle chorych, pomoc osobom w podeszłym wieku chorych na nieuleczalne choroby, operację serca dla Filipka, leczenie dla Ani z naczyniakiem i wielu innych dzieci. Poza tym gromadzimy środki na organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach wiejskich, na system stypendialny, na organizację wycieczek i zielonych szkół, na doposażenie szkół, na organizację, wyposażenie i prowadzenie świetlicy środowiskowej, na bieżącą pomoc rodzinom, które są w trudnej sytuacji materialnej, na realizację programu "Młodzież w działaniu", opublikowanie baśni, których autorami są dzieci ze szkół podstawowych, organizację konferencji szkoleniowej dla nauczycieli "Kocham Czytać", refundację kosztów diagnozy i terapii dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych, dofinansowanie dziecięcej grupy "Nadzieja Hokeja" oraz wyposażenie dla LKS-ów i OSP.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!