• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000241373

Formularze PIT 2017/2018 dla Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000241373.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Stowarzyszenie jest powołane w celu tworzenia dla osób potrzebujących wielopłaszczyznowych form pomocy prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

Cele stowarzyszenia:
1. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form rehabilitacji i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową i zaburzeniami psychicznymi oraz z innymi niepełnosprawnościami
2. Szerzenie wiedzy na temat niepełnosprawności oraz idei przestrzegania praw człowieka wobec osób niepełnosprawnych.
3. Promocja i popieranie idei wyrównywania szans w zakresie rozwoju społecznego.
4. Prowadzenie różnorodnych działań w zakresie profilaktyki uzależnień.
5. Działania na rzecz środowisk zagrożonych patologią.
6. Świadczenie wzajemnej pomocy i wsparcia.
7. Prowadzenie działań integracyjnych.
8. Organizowanie i udział w życiu społeczno-kulturalnym.
9. Prowadzenie działalności w zakresie promocji: zdrowia, edukacji, kultury fizycznej i sportu, rekreacji i wypoczynku.
10. Przygotowywanie i prowadzenie obiektów opiekuńczych i rehabilitacyjnych.
11. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom osób niepełnosprawnych.
12. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
13. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.
14. W sferze zadań Pożytku Publicznego Stowarzyszenie realizuje cele:
a) Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
b) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
c) działalności charytatywnej;
d) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
e) ochrony i promocji zdrowia;
f) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
g) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
h) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
i) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
j) turystyki i krajoznawstwa;
k) upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
l) promocji i organizacji wolontariatu;
m) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
n) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

Prowadzone działania:
- prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nałęczowie,
- realizacja różnych projektów o charakterze społecznym.