• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000248901

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "Obywatele Obywatelom"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000248901.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Racją istnienia Stowarzyszenia są wysiłki na rzecz urzeczywistnienia sprawiedliwości społecznej, opartej na fundamencie możliwie najbardziej egalitarnego i demokratycznego modelu ustrojowo-gospodarczego.

Podstawową formą aktywności Stowarzyszenia jest merytoryczne i ideowe wsparcie dla reform systemowych oraz oddolnej aktywności społecznej, realizowane w głównej mierze poprzez działalność wydawniczą i publicystyczną (kwartalnik "Nowy Obywatel", portal nowyobywatel.pl, seria wydawnicza "Biblioteka Obywatela") oraz wszelkie inne formy udziału w debacie publicznej.

Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, propagowanie i realizowanie działań na rzecz:
1) rozbudzania aktywności obywatelskiej,
2) zaangażowania obywateli w życie publiczne,
3) zachowania, ochrony i odtwarzania środowiska naturalnego oraz dziedzictwa przyrodniczego,
4) wiarygodnych i niezależnych mediów obywatelskich,
5) zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego,
6) ochrony i rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
7) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
8) zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
9) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
10) zdrowia i ochrony konsumentów,
11) promocji i organizacji wolontariatu,
12) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej,
13) praw i obowiązków obywatelskich,
14) wspomagania technicznego, szkoleniowego, lokalowego, informacyjnego i finansowego organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie ”Obywatele Obywatelom” prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz działalność gospodarczą (studio graficzne Kooperatywa.org). Stowarzyszenie podejmuje działania w obszarze ekonomii społecznej (zwłaszcza spółdzielczości), marketingu społecznego, partnerstwa lokalnego. Działania skierowane są do aktywnych społecznie osób, liderów społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych, samorządów i otoczenia biznesu.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.