• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000267934

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "Victoria" dla Osób z Chorobą Nowotworową

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000267934.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Stowarzyszenia jest:
1.Niesienie pomocy osobom dotkniętym chorobą nowotworową, ich rodzinom oraz osobom niepełnosprawnym.
2.Integrowanie osób objętych onkologiczną opieką zdrowotną oraz ich rodzin.
3.Działanie na rzecz udostępnienia osobom z chorobą nowotworową wielostronnej dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.
4.Kształtowanie właściwych postaw społecznych, zrozumienia, życzliwości i tolerancji wobec osób dotkniętych chorobą nowotworową i niepełnosprawnych.
5.Wspieranie grup samopomocy i innych inicjatyw społecznych w zakresie ochrony zdrowia.
6.Wspomaganie różnorodnych form pomocy społecznej osobom dotkniętych chorobą nowotworową i osobom niepełnosprawnym.
7.Udzielanie pomocy materialnej osobom fizycznym znajdującym się w trudnej sytuacji bez wzglądu na wyznanie i światopogląd.
8.Organizowanie i prowadzenie hospicjów paliatywnych.
9.Promocja i organizowanie wolontariatu.
10.Promowanie ochrony zdrowia osób dotkniętych chorobą nowotworową oraz zapobiegania chorobą nowotworowym.
11.Działania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego przez integrowanie podejmowanych działań przez zakłady onkologicznej opieki zdrowotnej, organy pomocy społecznej, stowarzyszenia i związki wyznaniowe.
12.Niesienie pomocy i opieki ludziom chorym, samotnym, bezdomnym, w podeszłym wieku.
13.Opieka nad osobami bezdomnymi i niezaradnymi życiowo.
14.Udzielanie pomocy osobom pozostającym bez pracy.
15.Organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, dotkniętych patologiami alkoholizmu i narkomanii.
16.Przyznawanie stypendiów i nagród dla dzieci o wybitnych uzdolnieniach.
17.Przyznawanie dotacji osobom fizycznym i prawnym na działalność zgodną ze statutem Stowarzyszenia.
18.Prowadzenie działalności oświatowej, aktywizowanie zawodowe osób i rodzin ubogich, niezaradnych życiowo.
19.Utworzenie i prowadzenie ośrodków opiekuńczych dla dzieci ubogich i samotnych.
20.Współpraca z instytucjami, organizacjami i osobami, których działania są zbieżne z celami Stowarzyszenia.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!