• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000282237

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Alpha

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000282237.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Celem Fundacji jest
-niesienie pomocy dzieciom i osobom dorosłym z upośledzeniem umysłowym, autyzmem bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi;
-udzielanie wsparcia ich rodzinom;
-prowadzenie kompleksowej terapii i edukacji, rehabilitacji medycznej, fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej, zgodnej z najnowszymi standardami krajowymi i międzynarodowymi dzieci i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym, autyzmem bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi;
-promocji problemu i potrzeb osób nim dotkniętym oraz przeciwdziałania ich marginalizacji społecznej;
-rzecznictwo interesów i praw dzieci i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym, autyzmem bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi.

Prowadzone działania
Przez najbliższe 12 miesięcy Fundacja zamierza rozpocząć tworzenie systemu zintegrowanej pomocy dzieciom z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi na Lubelszczyźnie, realizowanej we współpracy z samorządem i administracją rządową.
Na początek obejmiemy kompleksową terapią co najmniej kilkanaścioro dzieci z autyzmem i ich rodziny. Każde dziecko będzie diagnozowane przez lekarza specjalistę, psychologa i pedagoga. Z rodzicami jest przeprowadzany szczegółowy wywiad a następnie opracowywany jest indywidualny program rewalidacji, który w dużej części rodzice będą prowadzili w domu. Rodzice otrzymają szczegółowe wskazówki dotyczące rozkładu dnia, diety, postępowania z dzieckiem oraz ćwiczeń, które powinni prowadzić. Będą uczeni jak prowadzić ćwiczenia.
Zalecana do pracy z dziećmi z autyzmem metoda integracji sensorycznej, wymagająca wysoce specjalistycznego sprzętu będzie prowadzona na terenie lokalu fundacji, udostępnionego na mocy umowy o użyczenie za zgodą Wydziału Oświaty i Wychowania w Lublinie. Będą również prowadzone zajęcia grupowe szkolące dla całych rodzin oraz terapetyczno-rewalidacyjne dla dzieci.
W miarę możliwości, w prowadzeniu rewalidacji w domu, będą pomagać przeszkoleni wolontariusze skierowani przez Fundację bądź zwerbowani przez rodziców.
Terapeuci zatrudniani przez Fundację będą uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez Fundację Synapsis; Lidera w Polsce w pracy z osobami z autyzmem.
Fundacja realizując cele i zadania statutowe będzie współpracować z Wydziałem Oświaty i Wychowania w Lublinie oraz między innymi z władzami województwa lubelskiego, Urzędem Marszałkowskim, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, PEFRONem, z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz z Fundacją Synapsis.
Fundacja na swoją działalność statutową będzie pozyskiwała fundusze realizując projekty w odpowiedzi na ogłaszane konkursy przez wyżej wymienione instytucje. Będziemy poszukiwać sponsorów indywidualnych, firm prywatnych oraz fundacji.
Część terapii będzie prowadzona społecznie przez terapeutów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!