• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000290372

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Przestrzeń Kobiet

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000290372.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Fundacja powstała w 2007 r., przekształcając się z grupy nieformalnej działającej pod nazwą Przestrzeń Kobiet od marca 2006 r.

Misją FPK jest otworzyć przestrzeń prywatną i publiczną dla kobiet i zbudować społeczeństwo wrażliwe na różnice poprzez edukację, współpracę oraz promowanie równości i różnorodności.

Wartości, zgodnie z którymi prowadzimy naszą działalność w ramach Przestrzeni Kobiet, mieszczą się w zasadzie WEEW: Włączanie - Emancypacja - Empowerment - Współpraca.

Cele statutowe Fundacji to:

a. działanie na rzecz równości kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia, w sferze prywatnej i publicznej,
b. przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności dyskryminacji kobiet, ze względu na płeć i orientację seksualną, a także inne przesłanki, we wszystkich dziedzinach życia, w sferze prywatnej i publicznej,
c. wspieranie kobiet jako podmiotów politycznych biorących aktywny udział w procesach demokratycznych i społecznych,
d. wspieranie twórczości kobiet,
e. podnoszenie w społeczeństwie poziomu wiedzy o feminizmie, gender, historii kobiet, ruchu kobiecym, a także równouprawnieniu i niedyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną i inne przesłanki,
f. wspieranie procesów demokratycznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, otwartego na różnice,
g. wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz idei wolontariatu,
h. upowszechnianie w społeczeństwie, organizacjach pozarządowych, instytucjach państwowych i prywatnych wiedzy z zakresu równości i przeciwdziałania dyskryminacji, w szczególności dyskryminacji kobiet, ze względu na płeć i orientację seksualną, a także na inne przesłanki.

Prowadzone działania:

Naszym celem jest tworzenie społeczeństwa niedyskryminującego, szanującego różnice i otwartego na różnorodność. Chcemy tworzyć przestrzeń publiczną i prywatną wolną od dyskryminacji, w szczególności dyskryminacji kobiet. Chcemy wspierać inne organizacje i grupy w rozwoju, podnosić świadomość niezagrażającej wartości różnic, promować równość także w instytucjach publicznych, gdzie znajomość prawa równościowego jest niska, a praktyki dyskryminacyjne występują często.

Nasze cele realizujemy przez działania edukacyjne, warsztaty, seminaria, konferencje skierowane do osób, które są aktywne w organizacjach pozarządowych, ale także do osób, które poszukują inspiracji. Nasze działania realizujemy dodatkowo ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu lokalnego i dbamy o udział osób mieszkających na obszarach wiejskich.

Prowadzimy m.in. szkolenia i warsztaty: antydyskryminacyjne, genderowe, gynealogiczne, fundraisingowe, z zakresu wdrażania równości płci do projektów społecznych, godzenia życia zawodowego z osobistym, prawnych aspektów tworzenia organizacji pozarządowych, antydyskryminacyjnego prawa pracy, zarządzania różnorodnością.

Główne programy:
Krakowski Szlak Kobiet - w jego ramach prowadzimy działania na rzecz odzyskiwania historii kobiet wprowadzania jej do głównego nurtu edukacji, kultury, nauczania i społecznej pamięci.
Kobiety i Rozwój - w jego ramach wspieramy kobiety aktywnie działające na terenach wiejskich i w społecznościach lokalnych.
www.krakowskiszlakkobiet.pl