• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000299655

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja im. Anny Pasek

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000299655.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja Fundacji:
"Tworzymy możliwości do realizacji pasji górskich i naukowych jednocześnie dbając by trwały one jak najdłużej".

Celami fundacji są:
- Promocja systemów informacji geograficznej (GIS) i teledetekcji środowiska (oraz nauk im pochodnych) poprzez wspieranie naukowo uzdolnionej młodzieży.
- Działalność profilaktyczna, informacyjna i promocyjna w zakresie bezpiecznej eksploracji górskiej ze szczególnym naciskiem na eksplorację wysokogórską i polarną.
- Działalność w zakresie promocji, publikacji i ekspozycji tworów artystycznych autorstwa Patronki Fundacji oraz wpieranie młodzieży zajmującej się podobną działalnością artystyczną.

Prowadzone działania
Fundacja im. Anny Pasek powstała na początku 2008 roku z inicjatywy Rodziców i najbliższych Anny ku jej pamięci. Fundacja stała się niejako spadkobierczynią idei, które realizowała i propagowała w swoim życiu Patronka Fundacji poprzez działalność naukową, artystyczną i podróżniczą.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
-Wspieranie stypendiami uzdolnionej młodzieży.
-Działalność edukacyjną i badawczą w dziedzinach nauk przyrodniczych i innych, związanych z systemami GIS, teledetekcją środowiska oraz problematyką eksploracji górskiej i polarnej.
-Popularyzację praktycznego wykorzystania wiedzy geograficznej.
-Działalność w zakresie organizacji wykładów, konferencji i spotkań w kraju i zagranicą.
-Wsparcie organizacyjne, instruktażowe i techniczne w zakresie organizacji bezpiecznej eksploracji górskiej i polarnej.
-Organizację i wspieranie inicjatyw oświatowych i wychowawczych kierowanych do młodzieży, związanych z poznaniem i eksploracją rejonów górskich i polarnych.
-Pomoc materialną osobom, które swoimi osiągnięciami przyczyniają się do rozwoju, upowszechniania i popularyzacji w Polsce i na świecie działań związanych z rozwojem systemów informacji geograficznej i teledetekcji środowiska oraz poznaniem i eksploracją rejonów górskich i polarnych.
-Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, unijnymi oraz organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w zakresie wymienionych celów działania Fundacji.
-Organizacja konkursów i wystaw fotograficznych w zakresie fotografii podróżniczej ze szczególnym naciskiem na tematykę górską i polarną.
-Prowadzenie działalności wydawniczej i medialnej w zakresie objętym celami Fundacji.
-Wspieranie organizacyjnie i finansowe inicjatyw zgodnych z celami Fundacji.

Fundacja jest otwarta na wszelką pomoc i współpracę w podejmowaniu inicjatyw związanych z jej statutowymi celami. Fundacja im. Anny Pasek jest organizacją non profit, a jej majątek stanowi fundusz założycielski i mienie nabyte przez Fundację w toku działania. Dochody Fundacji pochodzą głównie z darowizn, zbiórek publicznych i dotacji.

Fundację można wspomóc poprzez wpłaty na konto bankowe:
82 1060 0076 0000 3200 0127 6816, BPH o. Bedzin