• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000303952

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja dla Zwierząt "TIM - Troska i Miłość"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000303952.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Fundacji jest:
1. niesienie pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom,
2. wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt
3. działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt,
4. zwalczanie wszelkich przejawów okrucieństwa wobec zwierząt i bezpośrednie działanie w ich obronie,
5. wspieranie działalności społecznej, kulturalnej, oświatowej i naukowej prowadzonej na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego

Fundacja realizuje swój cel poprzez:
a) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na działalność Fundacji.
b) edukację w zakresie opieki nad zwierzętami.
c) prowadzenie działalności adopcyjnej (znajdowanie zwierzętom nowych domów lub tzw. "adopcje na odległość"),
d) organizowanie i prowadzenie edukacji zmierzającej do kształtowania i rozpowszechniania postaw przyjaznych wszelkim zwierzętom zarówno domowym, jak i wolnożyjącym oraz współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt,
e) upowszechnianie wiedzy na temat bezdomności zwierząt oraz losu zwierząt wiejskich.
f) diagnostykę, leczenie i rehabilitację zwierząt pozyskiwanych przez Fundację.
g) współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o podobnym profilu działalności.
h) udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym niosącym pomoc zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym.
i) działanie zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, w tym realizowanie programu kastracji i sterylizacji.
j) tworzenie kręgu osób życzliwych zwierzętom.
k) inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji.