• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000315328

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy "Alwernia"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000315328.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Stowarzyszenia jest działalność pożytku publicznego, w tym:
1. Ochrona i promocja zdrowia.
2. Pomoc społeczna, w tym pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
3. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
4. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
5. Działalność charytatywna.
6. Promocja i organizacja wolontariatu.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacyjnej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej i resocjalizacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności dla;
-dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych;
-osób uzależnionych od alkoholu;
-innych osób będących w sytuacji kryzysowej.
2. Wspieranie i tworzenie jednostek zapewniających schronienie, posiłki, pomoc medyczną, psychologiczną, prawną i zawodową.
3. Inicjowanie i organizowanie różnych form wypoczynku i opieki nad dziećmi i młodzieżą
4. Organizowanie imprez o charakterze charytatywnym, jak konkursy, aukcje, loterie i zbiórki publiczne w formie darowizn pieniężnych.
5. Prowadzenie działalności szkoleniowej dla profesjonalistów i wolontariuszy.
6. Gromadzenie środków na działalność Stowarzyszenia z funduszy zewnętrznych oraz własnych.
7. Organizowanie działalności oświatowej, kulturalnej, prozdrowotnej m. in. przez prowadzenie konferencji, odczytów, spotkań, wystaw.
8. Prowadzenie prac badawczych i opracowywanie ekspertyz, opinii związanych z profilem działalności Stowarzyszenia.
9. Prowadzenie działalności wydawniczej.
10. Współpraca i wymiana informacji z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o podobnych do Stowarzyszenia celach.
11. Podejmowanie innych czynności zmierzających do realizacji celów statutowych.