• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000315867

Formularze PIT 2017/2018 dla A Tacy Sami Stowarzyszenie przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000315867.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Rozwijanie, propagowanie inicjatyw,postaw i działań sprzyjających rehabilitacji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, osób poszkodowanych na skutek przestępstw, wypadków drogowych, komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesów integracji w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, integracji europejskiej, zwiększaniu aktywności życiowej, zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, kształtowaniu atmosfery zaufania i szacunku do osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:
- kreowanie i umacnianie wśród ludzi poczucia więzi porozumienia,
- podejmowanie działań zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie,
- współdziałanie z samorządami terytorialnymi, instytucjami pomocy społecznej, służbą zdrowia instytucjami oświatowymi, fundacjami i stowarzyszeniami, których programy obejmują pomoc niepełnosprawnym.

Przedmiotem działania jest sfera zadań publicznych obejmująca w szczególności zadania w zakresie:
- działalności charytatywnej,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- nauki, edukacji,oświaty i wychowania,
- krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
- ochrony i promocji zdrowia,
- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
- działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
- promocji i organizacji wolontariatu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!