• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000319522

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Otwarte Serce

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000319522.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Cele fundacji:
1. Wszechstronny i integralny rozwój osobowy człowieka (emocjonalny, intelektualny, społeczny, duchowy).
2. Edukacja oraz wychowanie ku uniwersalnym wartościom.
3. Przywracania terapeutycznego charakteru pracy i jej wartości w życiu człowieka.
4. Pomoc osobie w poszukiwaniu i odnajdywaniu sensu życia.
5. Kształtowanie świata bardziej sprawiedliwego.
6. Międzypokoleniowy dialog.
7. Zapobieganie marginalizacji i patologizacji społecznej.
8. Wsparcie, pomoc oraz formacja osób wymagających szczególnej opieki (m.in. ubodzy, uzależnieni, bezrobotni, osoby o niskich kwalifikacjach, bierni zawodowo, z tzw. grupy ryzyka zagrożenia społecznego).
9. Profilaktyka i promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom.
10. Krzewienie kultury i ochrona dziedzictwa narodowego.
11. Ochrona środowiska, troska o jego integralność oraz podnoszenie świadomości społecznej z tych obszarów.
12. Podwyższanie kwalifikacji społeczeństwa.

Sposoby działania:
Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną i płatną non profit działalność pożytku publicznego:
1. Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
2. Prowadzenie punktów poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego oraz konsultacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
3. Profilaktyka uzależnień.
4. Organizowanie kampanii społecznych.
5. Prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów psychologiczno-pedagogicznych i programów psychoedukacyjnych.
6. Organizowanie form doskonalenia w zakresie praktycznych umiejętności dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.
7. Popularyzowanie zdrowego stylu życia, rozwoju kultury fizycznej, rekreacji, współorganizowanie akcji turystycznych, imprez kulturalnych, sportowych, kolonii, wypoczynku i innych form spędzania wolnego czasu.
8. Stwarzanie warunków dla terapeutycznego charakteru pracy człowieka.
9. Wspieranie inicjatyw społecznych i wolontariatu.
10. Propagowanie idei tolerancji i demokracji oraz przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji i wykluczenia społecznego.
11. Wydawanie i publikowanie opracowań i materiałów specjalistycznych.
12. Wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
13. Inicjowanie i wspieranie integracji rodzinnej, wspólnie spędzonego czasu, pomoc w budowaniu więzi rodzinnych.
14. Działania w kierunku uczestniczenia osób w życiu kulturalnym i artystycznym, a także kreowania własnych inicjatyw i postaw twórczych.
15. Współpraca z instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!