• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000323892

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum Nr 20 w Katowicach

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000323892.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem działania Stowarzyszenia jest:
a. promowanie i realizacja przedsięwzięć na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz osób niepełnosprawnych,
b. działalność charytatywna na rzecz dzieci potrzebujących pomocy,
c. wspieranie szkół, zwłaszcza – Gimnazjum nr 20 w Katowicach, pomoc Szkołom w pozyskiwaniu środków z Funduszy Europejskich z przeznaczeniem na rozwój nauki, edukacji, oświaty, wychowania, oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
d. integracja lokalnego środowiska wokół spraw związanych z edukacją młodego pokolenia i przeciwdziałaniem bezradności i wykluczeniu społecznemu,
e. wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym,
f. inicjowanie, wspieranie i pomoc w realizowanych przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych,
g. działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji i edukacji, w tym także edukacji europejskiej,
h. wspieranie uzdolnionych uczniów w zdobywaniu wykształcenia i ich wszechstronnym rozwoju,
i. pomoc w realizacji wszelkich inicjatyw mających na celu organizowanie młodzieży szkolnej,
j. promowanie wszelkich przedsięwzięć służących rozwojowi oświaty,
k. współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi i oświatowymi oraz organizacjami społecznymi, młodzieżowymi i gospodarczymi w zakresie dotyczących celów stowarzyszenia,
l. promowanie i popieranie przedsięwzięć przyczyniających się do podniesienia jakości edukacji,
m. upowszechnianie kultury i sportu wśród dzieci i młodzieży,
n. promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży,
o. wspieranie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: wybitnie uzdolnionych, mających problemy z nauką oraz niepełnosprawnych,
p. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej i międzynarodowej.