• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000327180

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Szkoła Dla Ostrów - Ostrowy Dla Szkoły

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000327180.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Stowarzyszenia jest:
1)działanie na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa kulturowego Ostrów Górniczych oraz pielęgnowania tradycji Szkoły.
2)nawiązywanie i utrzymywanie więzi łączących absolwentów, uczniów, nauczycieli,sympatyków Szkoły oraz mieszkańców Ostrów Górniczych
3)udzielanie wszechstronnej pomocy Szkole w realizacji jej zadań edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych,
4)promowanie działalności i osiągnięć Szkoły oraz pracy i życia jej wybitnych absolwentów,
5)udzielanie pomocy społecznej rodzinom, uczniom i innym osobom w trudnej sytuacji życiowej
6)działalność charytatywna

Prowadzone działania
1.W ramach prowadzonej działalności statutowej Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego polegającą na:
1)podejmowaniu działań na rzecz ogółu społeczności Ostrów Górniczych ze szczególnym uwzględnieniem społeczności szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących, w celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
2)udzielaniu wszechstronnej pomocy Szkole w realizacji jej zadań edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych,
3)organizowaniu pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
4)zakładanie i prowadzenie placówek takich jak: świetlice dla dzieci, kluby dla młodzieży, grupy wsparcia,
5)propagowaniu działalności kulturalno-oświatowej wśród społeczności lokalnej przez wystawianie przedstawień artystycznych, organizowanie imprez kulturalno-oświatowych, pokazów, przedstawień teatralnych,
6)działaniach na rzecz polepszenia warunków kształcenia dzieci i młodzieży,
7)organizowaniu zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów i wycieczek oraz wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kursów, szkoleń, warsztatów, konferencji i doradztwa.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!