• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000329330

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Edukacyjne "Razem"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000329330.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Do podstawowych celów działania Stowarzyszenia należy:
- Wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w działalności kulturalno-oświatowej oraz nowoczesnej edukacji i medialnej
- Współpraca i wzajemna pomoc członków stowarzyszenia
- Unowocześnianie bazy dydaktycznej placówek kulturalno-oświatowych
- Udzielanie pomocy w zakresie organizacji imprez kulturalnych i rozrywkowych dla dzieci i młodzieży
- Wspieranie inicjatyw ułatwiających integrację placówek oświatowo-wychowawczych województwa lubuskiego
- Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji:
- Rozwijanie technik informatycznych i wykorzystanie zasobów medialnych w pracy z dziećmi
- Organizacja imprez kulturalno-oświatowych
- Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli
- Udzielanie pomocy rodzicom, którym zależy na kształceniu dzieci i młodzieży
- Tworzenie warunków do pełnego i równomiernego rozwoju intelektualnego, duchowego, emocjonalnego, społecznego, artystycznego i fizycznego młodego pokolenia.
- Integracja środowiska lokalnego w trakcie realizacji celów statutowych.
- Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin patologicznych lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
- Prowadzenie działalności charytatywnej w środowisku lokalnym.
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
- Realizacja zadań z zakresu krajoznawstwa i wypoczynku dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
- Promocja i organizacja wolontariatu.

Prowadzone działania:
Aktualnie Stowarzyszenie prowadzi Punkt Przedszkolny w dzierżawionym budynku po zlikwidowanej szkole podstawowej przy ulicy Osadniczej 3 w Gorzowie Wlkp. Działają 3 grupy dla dzieci w wieku od 2,5-5 lat. Są wolne miejsca. Ceny konkurencyjne w stosunku do przedszkoli komercyjnych i zbliżone do cen w przedszkolach miejskich.

Zapraszamy także na naszą stronę na Facebooku: https://www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-Edukacyjne-Razem-w-Gorzowie-Wielkopolskim/163320550346159

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!