• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000343426

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Lubelska Straż Ochrony Zwierząt

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000343426.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Fundacja została powołana w celach prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie szeroko pojętej ochrony przyrody i środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zwierząt, prowadzi oraz wspiera działania na rzecz inicjowania procesu zmian cywilizacyjnych, obyczajowych, kulturowych i legislacyjnych dążących w kierunku poszanowania praw zwierząt oraz tworzenia zwierzętom godnych warunków życia.

Celami Fundacji są:
1. Działanie na rzecz ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
2. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poszanowania i przestrzegania ich praw.
3. Zwalczanie wszelkich przejawów znęcania się nad zwierzętami.
4. Przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania przemocy i okrucieństwa wobec zwierząt.
5. Udzielanie pomocy zwierzętom skrzywdzonym, porzuconym oraz zagubionym.
6. Objęcie ochroną i otoczenie opieką wszystkich zwierząt wymagających stale lub przejściowo opieki i ochrony.
7. Współpraca z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt
8. Upowszechnianie wiedzy o prawach zwierząt.
9. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony zwierząt i środowiska, współdziałanie w tym zakresie z organami administracji oraz właściwymi instytucjami.
10. Propagowanie edukacji ekologicznej, w szczególności pro zwierzęcej.
11. Kształtowanie właściwego stosunku społeczeństwa do zwierząt oraz właściwych postaw związanych z ochroną przyrody i środowiska.
12. Działanie na rzecz bezpieczeństwa ludności zagrożonej atakiem dzikich i niebezpiecznych zwierząt.
13. Podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia liczby bezdomnych zwierząt.
14. Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacji zwierząt, ogrodów botanicznych i ogrodów zoologicznych, schronisk dla zwierząt oraz pomoc w ich organizowaniu, zakładaniu i prowadzeniu przez inne podmioty.