• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000358679

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja na rzecz Osób Potrzebujących "Zapałka"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000358679.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Głównym celem Fundacji jest pomoc społeczna i rozwój gospodarczy, w szczególności:
1. ochrona i promocja zdrowia,
2. nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
3. organizowanie zajęć rehabilitacyjnych i edukacyjnych dla dzieci i osób dorosłych,
4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
5. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
6. organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
7. propagowanie i wspieranie działań mających na celu dbanie o porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
8. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy,
9. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój małej i średniej przedsiębiorczości,
10. działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,
11. promocja i organizacja wolontariatu,
12. działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych,
13. wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych,
14. działania polegające na promowaniu ekologii oraz odnawialnych źródeł energii,
15. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
16. działania na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, równych praw kobiet i mniejszości, dostępu obywateli do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości oraz propagowanie postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności,
17. działalność charytatywna.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!