• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000383662

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja dla Ratowania Klasztoru Św. Jadwigi Śląskiej "By Służyć"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000383662.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Podstawowym celem Fundacji jest troska o zachowanie materialnego i duchowego dziedzictwa Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, w tym: renowacja i rewitalizacja, przebudowa oraz utrzymanie obiektów i terenu klasztornego; działalność wydawnicza i edukacja; wspieranie działań socjalnych, opiekuńczych, zdrowotnych, kulturalnych i duchowych; działalność charytatywna oraz promocja i organizacja wolontariatu.

Przedmiotem działalności Fundacji jest:
a) działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
b) działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa
c) ochrona i promocja zdrowia
d) działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym: pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej; wyrównywanie szans tych rodzin i osób
e) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
f) promocja i organizacja wolontariatu
g) działalność charytatywna
h) działalność wydawnicza
i) działalność szkoleniowa
j)działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Fundacja realizuje swoje cele między innymi przez:
a) organizowanie i nadzorowanie remontu, rewitalizacji i przebudowy oraz utrzymanie obiektów i terenu pocysterskiego zespołu klasztornego w Trzebnicy,
b) współpracę z Siostrami Boromeuszkami z Trzebnicy przy organizacji i prowadzeniu dzieł socjalno – opiekuńczych,
c) współpracę z trzebnickimi klasztorami przy organizowaniu seminariów, konferencji i sympozjów w kraju i za granicą, promujących dziedzictwo kulturowe i duchowe św. Jadwigi Śląskiej, a także - zwiedzania pocysterskiego zespołu klasztornego w Trzebnicy,
d) propagowanie kultury materialnej i duchowej trzebnickiego dziedzictwa św. Jadwigi poprzez wydawanie książek i innych materiałów,
e) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowym w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji
f) wspieranie działalności innych osób i instytucji - zbieżnej z celami Fundacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!