• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Mamy Wielkie Serca"
    KRS 0000003847

Celem Stowarzyszenia jest:
1) skupienie lokalnego społeczeństwa wokół idei spraw publicznych, a zwłaszcza rozwoju i promocji placówki kształcenia specjalnego w Stemplewie,
2) działanie na rzez osób niepełnosprawnych, upowszechnianie i ochrona praw osób niepełnosprawnych, działania na rzecz ich integracji społecznej,
3) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i osób mających szczególnie trudną sytuację życiową, na rzecz edukacji, oświaty, rehabilitacji, opieki, wychowania i profilaktyki,
4) prowadzenie edukacji społecznej i działalności wspierającej oświatę, kulturę, ochronę środowiska, ekologię, ochronę i promocję zdrowia oraz profilaktykę, sportu i rekreacji,
5) prowadzenie działalności wspomagającej informacyjnie i szkoleniowo organizacje pozarządowe oraz podmioty działające w zakresie pkt. 3 i 4 §10, w tym organizacje samorządowe,
6) inicjowanie przedsięwzięć popularyzujących wiedzę o regionie,
7) działanie na rzecz rozwoju gospodarczego gminy, powiatu, województwa i ich mieszkańców,
8) organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
9) prowadzenie działań na rzecz propagowania i integracji z Unią Europejską.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) stworzenie możliwości szerszego udziału i wypowiadania się w sprawach publicznych przez społeczeństwo gminy, powiatu i województwa,
2) podejmowanie działań i wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz rozwoju gospodarczego miejscowości Stemplew, gminy, Powiatu, bezpieczeństwa publicznego, bezrobocia oraz oświaty, kultury, ochrony środowiska, sportu i rekreacji,
3) prowadzenie prac badawczych związanych z historią Stemplewa, Świnic Warckich, Łęczycy i okolic, a także utrwalanie i propagowanie wydarzeń współczesnych,
4) współdziałanie i organizowanie imprez związanych z życiem regionu, kultywowanie tradycji religijnych i obyczajów,
5) współpracę z organami samorządu terytorialnego, jednostkami kultury, oświaty, parafiami i stowarzyszeniami w zakresie edukacji społecznej i przyjętych celów działania,
6) organizowanie kół, zespołów zainteresowań dla realizacji celów statutowych,
7) wydawanie biuletynu informacyjnego, publikacji, gazetek, broszur i ulotek,
8) prowadzenie różnych form pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, a zwłaszcza z osobami niepełnosprawnymi,
9) współpraca z wolontariatem w realizacji zadań związanych z dziećmi i młodzieżą, promowanie idei wolontariatu,
10) prowadzenie i zakładanie przedszkoli, szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek artystycznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków szkolno-wychowawczych zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym,
11) prowadzenie i zakładanie placówek dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zwłaszcza osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
12) organizowanie szkoleń, odczytów, sympozjów, konferencji, spotkań w celu realizacji zadań statutowych,
13) podejmowanie innych działań i inicjatyw w celu realizacji celów statutowych.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie "Mamy Wielkie Serca" powstało z inicjatywy pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Tuwima poprzez - Komitet Założycielski, w osobach: Andrzej Zielonka, Jolanta Chmielecka, Anna Bryzgalska, Bogumił Zielonka, Walentyna Wawrzyniak. Pierwsze spotkanie Stowarzyszenia odbyło się w dniu 09 kwietnia 2001 roku, na które przyszły osoby, którym los osób niepełnosprawnych oraz działania na rzecz społeczności Gminy Świnice Warckie, a także rozwój placówki w Stemplewie były bliskie.
Za główne cele Stowarzyszenia m.in. postawiło sobie działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, edukacji społecznej, oświaty, kultury, ochrony środowiska, ekologii, sportu, turystyki, profilaktyki oraz skupianie lokalnego środowiska wokół spraw publicznych, a zwłaszcza rozwoju i promocji placówki kształcenia specjalnego w Stemplewie.
W dniu 26.03.2001 otrzymano Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń, przez Sąd Rejonowy XX Wydział Gospodarczy w Łodzi.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
Stowarzyszenie współpracuje z samorządem lokalnym Świnic Warckich, powiatowym i wojewódzkim; współpracuje z SOSW im J. Tuwima w Stemlewie w celach promocji i rozwoju Ośrodka oraz innymi szkołami i placówkami oświatowymi, funduje drobne nagrody dla uczestników i laureatów różnych konkursów, przekazuje różne dary rzeczowe dla SOSW w Stemplewie i innych szkół. Zakupuje wyposażenie i sprzęt sportowy. Organizuje zimowy i letni wypoczynek z nauką języków obcych dla dzieci oraz imprezy sportowo-rekreacyjne, ekologiczne, imprezy integracyjne, spotkania wigilijne - wsparcie paczkami żywnościowymi dzieci z ubogich rodzin. Współpracuje z mediami: prasą, radiem, telewizją z różnymi instytucjami, firmami, zakładami, osobami fizycznymi i urzędami. Organizuje kursy, szkolenia, seminaria, odczyty dla dyrektorów i nauczycieli z różnych szkół województwa łódzkiego i wielkopolskiego m.in o Unii Europejskiej, prawie oświatowym, prawie pracy. Udziela pomocy potrzebującym i biednym w miarę posiadanych środków. Organizuje ogólnopolskie konkursy plastyczne i wiedzowe np. "Europa moich marzeń", "Z ekologią na ty". Bierze udział w życiu kulturalnym i społecznym gminy m.in. udział Stowarzyszenia w obchodach Powiatowego Dnia Ziemniaka w Świnicach Warckich, organizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Organizuje imprezy dochodowe np. Bal Sylwestrowy, kramiki odzieżowe, loterie. Współpracuje z wieloma fundacjami, stowarzyszeniami, towarzystwami m.in. Fundacją Dar Serca, Fundacją Podaruj Serce Innym, PTTK w Łęczycy oraz lokalnymi społecznymi organizacjami.
Uzyskało zgodę Wojewody Łódzkiego na organizację turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Od 2 października Stowarzyszenie przeniosło siedzibę do Świnic Warckich.
Stowarzyszenie "Mamy Wielkie Serca" jest członkiem Wojewódzkiej Rady Organizacji Pozarządowych w Łodzi oraz członkiem Federacji Organizacji Pozarządowych w Warszawie.

Organizujemy:
2) Konkursy: "Człowiek Roku Gminy Świnice Warckie".
3) finały WOŚP.
4) Akcje Świąteczna Paczka dla dzieci z najuboższych rodzin:
Wigilie dla osób niepełnosprawnych i z rodzin najuboższych - corocznie od 2005 roku
5) Wydajemy Kwartalnik: "Nasza Gazeta" od 2004 r.;
6) Wypoczynek zimowy i letni;
7) Współorganizowanie imprez integracyjnych:
- Ogólnopolski Zlot Drużyn Harcerskich "Nieprzetartego Szlaku" w Stemplewie
- Mityng w Biegach Przełajowych Rambit - turniej wiedzowy
- Wycieczki
- Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej Hufca ZHP Uniejów w Stemplewie.
8) Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej i nauczycieli;
9) Wspieranie imprez gminnych, powiatowych organizowanych na terenie Gminy Świnice Warckie m.in.:
- Powiatowy Dzień Ziemniaka
- Cecyliada
- Zawody Strzeleckie Koła LOK
- Dzień Niepodległości.
Członkowie Stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w organizacji imprez odbywających się
dla mieszkańców gminy. Jest to okazja do promowania działalności Stowarzyszenia i zaistnienia
w świadomości mieszkańców.
10) Współdziałanie i organizowanie imprez związanych z życiem regionu;
Działalność od 2004 roku:
- Twórczego Klubu Młodzieżowego przy stowarzyszeniu;
- Prowadzenie Środowiskowej Świetlicy Terapeutycznej działalność od roku 2004;

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.