• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000003847

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Celem Stowarzyszenia jest:
1) skupienie lokalnego społeczeństwa wokół idei spraw publicznych, a zwłaszcza rozwoju i promocji placówki kształcenia specjalnego w Stemplewie,
2) działanie na rzez osób niepełnosprawnych, upowszechnianie i ochrona praw osób niepełnosprawnych, działania na rzecz ich integracji społecznej,
3) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i osób mających szczególnie trudną sytuację życiową, na rzecz edukacji, oświaty, rehabilitacji, opieki, wychowania i profilaktyki,
4) prowadzenie edukacji społecznej i działalności wspierającej oświatę, kulturę, ochronę środowiska, ekologię, ochronę i promocję zdrowia oraz profilaktykę, sportu i rekreacji,
5) prowadzenie działalności wspomagającej informacyjnie i szkoleniowo organizacje pozarządowe oraz podmioty działające w zakresie pkt. 3 i 4 §10, w tym organizacje samorządowe,
6) inicjowanie przedsięwzięć popularyzujących wiedzę o regionie,
7) działanie na rzecz rozwoju gospodarczego gminy, powiatu, województwa i ich mieszkańców,
8) organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
9) prowadzenie działań na rzecz propagowania i integracji z Unią Europejską.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) stworzenie możliwości szerszego udziału i wypowiadania się w sprawach publicznych przez społeczeństwo gminy, powiatu i województwa,
2) podejmowanie działań i wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz rozwoju gospodarczego miejscowości Stemplew, gminy, Powiatu, bezpieczeństwa publicznego, bezrobocia oraz oświaty, kultury, ochrony środowiska, sportu i rekreacji,
3) prowadzenie prac badawczych związanych z historią Stemplewa, Świnic Warckich, Łęczycy i okolic, a także utrwalanie i propagowanie wydarzeń współczesnych,
4) współdziałanie i organizowanie imprez związanych z życiem regionu, kultywowanie tradycji religijnych i obyczajów,
5) współpracę z organami samorządu terytorialnego, jednostkami kultury, oświaty, parafiami i stowarzyszeniami w zakresie edukacji społecznej i przyjętych celów działania,
6) organizowanie kół, zespołów zainteresowań dla realizacji celów statutowych,
7) wydawanie biuletynu informacyjnego, publikacji, gazetek, broszur i ulotek,
8) prowadzenie różnych form pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, a zwłaszcza z osobami niepełnosprawnymi,
9) współpraca z wolontariatem w realizacji zadań związanych z dziećmi i młodzieżą, promowanie idei wolontariatu,
10) prowadzenie i zakładanie przedszkoli, szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek artystycznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków szkolno-wychowawczych zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym,
11) prowadzenie i zakładanie placówek dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zwłaszcza osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
12) organizowanie szkoleń, odczytów, sympozjów, konferencji, spotkań w celu realizacji zadań statutowych,
13) podejmowanie innych działań i inicjatyw w celu realizacji celów statutowych.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie "Mamy Wielkie Serca" powstało z inicjatywy pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Tuwima poprzez - Komitet Założycielski, w osobach: Andrzej Zielonka, Jolanta Chmielecka, Anna Bryzgalska, Bogumił Zielonka, Walentyna Wawrzyniak. Pierwsze spotkanie Stowarzyszenia odbyło się w dniu 09 kwietnia 2001 roku, na które przyszły osoby, którym los osób niepełnosprawnych oraz działania na rzecz społeczności Gminy Świnice Warckie, a także rozwój placówki w Stemplewie były bliskie.
Za główne cele Stowarzyszenia m.in. postawiło sobie działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, edukacji społecznej, oświaty, kultury, ochrony środowiska, ekologii, sportu, turystyki, profilaktyki oraz skupianie lokalnego środowiska wokół spraw publicznych, a zwłaszcza rozwoju i promocji placówki kształcenia specjalnego w Stemplewie.
W dniu 26.03.2001 otrzymano Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń, przez Sąd Rejonowy XX Wydział Gospodarczy w Łodzi.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
Stowarzyszenie współpracuje z samorządem lokalnym Świnic Warckich, powiatowym i wojewódzkim; współpracuje z SOSW im J. Tuwima w Stemlewie w celach promocji i rozwoju Ośrodka oraz innymi szkołami i placówkami oświatowymi, funduje drobne nagrody dla uczestników i laureatów różnych konkursów, przekazuje różne dary rzeczowe dla SOSW w Stemplewie i innych szkół. Zakupuje wyposażenie i sprzęt sportowy. Organizuje zimowy i letni wypoczynek z nauką języków obcych dla dzieci oraz imprezy sportowo-rekreacyjne, ekologiczne, imprezy integracyjne, spotkania wigilijne - wsparcie paczkami żywnościowymi dzieci z ubogich rodzin. Współpracuje z mediami: prasą, radiem, telewizją z różnymi instytucjami, firmami, zakładami, osobami fizycznymi i urzędami. Organizuje kursy, szkolenia, seminaria, odczyty dla dyrektorów i nauczycieli z różnych szkół województwa łódzkiego i wielkopolskiego m.in o Unii Europejskiej, prawie oświatowym, prawie pracy. Udziela pomocy potrzebującym i biednym w miarę posiadanych środków. Organizuje ogólnopolskie konkursy plastyczne i wiedzowe np. "Europa moich marzeń", "Z ekologią na ty". Bierze udział w życiu kulturalnym i społecznym gminy m.in. udział Stowarzyszenia w obchodach Powiatowego Dnia Ziemniaka w Świnicach Warckich, organizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Organizuje imprezy dochodowe np. Bal Sylwestrowy, kramiki odzieżowe, loterie. Współpracuje z wieloma fundacjami, stowarzyszeniami, towarzystwami m.in. Fundacją Dar Serca, Fundacją Podaruj Serce Innym, PTTK w Łęczycy oraz lokalnymi społecznymi organizacjami.
Uzyskało zgodę Wojewody Łódzkiego na organizację turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Od 2 października Stowarzyszenie przeniosło siedzibę do Świnic Warckich.
Stowarzyszenie "Mamy Wielkie Serca" jest członkiem Wojewódzkiej Rady Organizacji Pozarządowych w Łodzi oraz członkiem Federacji Organizacji Pozarządowych w Warszawie.

Organizujemy:
2) Konkursy: "Człowiek Roku Gminy Świnice Warckie".
3) finały WOŚP.
4) Akcje Świąteczna Paczka dla dzieci z najuboższych rodzin:
Wigilie dla osób niepełnosprawnych i z rodzin najuboższych - corocznie od 2005 roku
5) Wydajemy Kwartalnik: "Nasza Gazeta" od 2004 r.;
6) Wypoczynek zimowy i letni;
7) Współorganizowanie imprez integracyjnych:
- Ogólnopolski Zlot Drużyn Harcerskich "Nieprzetartego Szlaku" w Stemplewie
- Mityng w Biegach Przełajowych Rambit - turniej wiedzowy
- Wycieczki
- Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej Hufca ZHP Uniejów w Stemplewie.
8) Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej i nauczycieli;
9) Wspieranie imprez gminnych, powiatowych organizowanych na terenie Gminy Świnice Warckie m.in.:
- Powiatowy Dzień Ziemniaka
- Cecyliada
- Zawody Strzeleckie Koła LOK
- Dzień Niepodległości.
Członkowie Stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w organizacji imprez odbywających się
dla mieszkańców gminy. Jest to okazja do promowania działalności Stowarzyszenia i zaistnienia
w świadomości mieszkańców.
10) Współdziałanie i organizowanie imprez związanych z życiem regionu;
Działalność od 2004 roku:
- Twórczego Klubu Młodzieżowego przy stowarzyszeniu;
- Prowadzenie Środowiskowej Świetlicy Terapeutycznej działalność od roku 2004;  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000003847

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika