• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Ochrony i Pomocy Rodzinie Alkoholowej "SOPRA"
    KRS 0000004293

Misja:
Stowarzyszenie ma przede wszystkim za cel chronić rodzinę przed przemocą i udzielać wszelkiej pomocy w sytuacji zaistnienia problemu alkoholowego. W nazwie znajdują się dwa cele: "ochrona" i "pomoc".
A więc:
-pomoc osobom dotkniętym problemem alkoholowym w adaptacji do życia w rodzinie i społeczeństwie
-ochrona przed przemocą małżeńską i rodzinną, przeciwdziałanie maltretowaniu i zaniedbywaniu dzieci, wykorzystywaniu emocjonalnemu i seksualnemu
-zmniejszenie rozmiarów naruszenia prawa w życiu rodzinnym
-zmniejszenie skutków przemocy (wzmacnianie u kobiet dążeń do większej samodzielności i niezależności, budowanie poczucia własnej wartości u osób uwikłanych w przemoc i praca nad poprawieniem relacji w rodzinie)
-pomoc osobom znajdującym się w kryzysie psychologicznym (zdrady, utraty, kryzysy rozwojowe i sytuacyjne, samobójstwa, uzależnienia chemiczne i niechemiczne).

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie "SOPRA" prowadzi program: Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, realizowany poprzez następujące działania:
-informacja, edukacja, konsultacja i poradnictwo (prawne, psychologiczne i terapeutyczne)
-interwencja w kryzysie osobistym (wsparcie emocjonalne oraz przygotowanie przeprowadzenia interwencji w rodzinie alkoholowej metodą Johnsona celem zmotywowania osoby uzależnionej do podjęcia terapii)
-prowadzenie 3 grup terapeutycznych:
1. grupa pomocy psychologicznej dla ofiar przemocy
2. grupa psychoedukacyjna dla członków rodzin
3. grupa DDA
-praca grupowa w systemie treningowo-maratonowym
-praca warsztatowa z rodziną i dziećmi z problemem emocjonalnym i zaburzeniami zachowania
-psychoterapia indywidualna
-prowadzenie telefonu zaufania dla ofiar przemocy
-współpraca z policją (w zakresie niebieskich kart), z sądami (towarzyszenie ofiarom), z kuratorami wydziału rodzinnego i karnego, z KRPA, z pomocą społeczną, Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy "Niebieska Linia", PARPĄ, Instytutem Psychologii Zdrowia w Warszawie i innymi.

Odbiorcy:
Kobiety i dzieci pokrzywdzone na skutek przemocy domowej, osoby współuzależnione z rodzin dysfunkcyjnych, czy będących w kryzysie psychologicznym, materialnym czy duchowym. Są to osoby z Lublina i województwa.
W ciągu 10 lat pracy stowarzyszenia z pomocy skorzystało 3242 osoby, którym udzielono 8210 porad indywidualnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.