• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie
    KRS 0000007981

Misją stowarzyszenia jest:

-dbałość o godność ludzi niepełnosprawnych intelektualnie, o ich miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi, o godne życie;
-wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka niepełnosprawnego intelektualnie oraz wspólne życie i przekształcenie wspólnego bólu w gotowość niesienia pomocy innym.

Celem jest:
-działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.

Prowadzone działania:
1. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
Dla dzieci i młodzieży głębiej upośledzonych umysłowo z wieloraką niepełnosprawnością w wieku od 0 do 25 lat (rehabilitacja i terapia, wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka, wychowanie przedszkolne i realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, opieka terapeutyczna, transport, wspieranie rodzin).

2. Warsztat Terapii Zajęciowej
Uczestnikami są młodzież i dorośli z niepełnosprawnością intelektualną , którzy objęci są programem usprawnianie w zakresie rozwoju społecznego i zawodowego ( terapia zajęciowa i aktywizacja zawodowa i, przygotowanie do pracy, przygotowanie obywatelskie).

3. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym świadczący usługi w zakresie wsparcia ku samodzielności (treningi umiejętności osobistych i społecznych w tym: terapia, ustawiczna edukacja, opieka medyczna i rehabilitacja, terapia zajęciowa, rehabilitacja społeczna i aktywizacja zawodowa.

Programy wieloletnie:
1. Mieszkanie Treningowe - trening umiejętności samodzielnego funkcjonowania w mieszkaniu i otoczeniu społecznym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
2. Zespół Rehabilitacyjno-Terapeutyczny - świadczy usługi w zakresie kompleksowej rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych realizowanych w systemie ambulatoryjnym i konsultacyjnym.
3. Grupa teatralna "Przebudzeni" - terapia przez sztukę . Grupę tworzą osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Teatr osiąga duże sukcesy również podczas przeglądów i festiwali dla osób pełnosprawnych.
4. Grupa wsparcia połączona z Klubem Rodziców - wsparcie psychiczne, rozwijanie odroczonych zainteresowań.
5. Regionalna Organizacja Self Adwokatów - samodzielne rzecznictwo praw i wolności.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.