• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie
    KRS 0000010011

Celami działania Stowarzyszenia są:
1. Prowadzenie działań zmierzających do rozwoju szkolnictwa specjalnego.
2. Wspieranie i promowanie nowatorskich form i metod pracy dydaktyczno wychowawczej z osobami upośledzonymi umysłowo.
3. Wszechstronna pomoc osobom upośledzonym umysłowo, ich rodzinom i opiekunom.
4. Organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji, rehabilitacji, opieki i pracy osób upośledzonych umysłowo.
5. Popularyzowanie zagadnień dotyczących możliwości zarobkowania i ogólnego funkcjonowania osób upośledzonych umysłowo w społeczeństwie.
6. Zapobieganie izolacji społecznej ludzi o obniżonym poziomie intelektualnym.
7. Zorganizowanie banku danych na temat upośledzenia umysłowego, form, a także metod wprowadzania do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osób nim dotkniętych w kraju oraz w państwach Unii Europejskiej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie i prowadzenie grup terapeutycznych i zajęciowych oraz świetlic terapeutycznych
2. Organizowanie i realizowanie szkoleń i konferencji dla rodziców i specjalistów
3. Wydawanie poradników i informatorów dotyczących upośledzenia umysłowego.
4. Rozwijanie bazy lokalowej i zasobów materialnych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tczewie.
5. Zbieranie funduszy.
6. Organizowanie różnych form wypoczynku i terapii osób upośledzonych umysłowo.
7. Współpracę z władzami, instytucjami, zakładami pracy, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu oraz instytucjami naukowymi i ośrodkami terapeutycznymi.

Prowadzone działania:
Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 20 uczestników.
Środowiskowy Dom Samopomocy dla dzieci niepełnosprawnych
Świetlica Integracyjna z dwoma grupami.
Centrum Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.
Pokonać lęk - żyć pełniej.
Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych.
Europejskie Centrum Sztuki Niepełnosprawnych.
Projekt "Otworzyć Świat"
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Dorosłych Osób Niepełnosprawnych
Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.