• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Pracownia Pozarządowa (dawniej: Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych KCWIS)
    KRS 0000026352

Misją Pracowni jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmacnianie działalności podmiotów sektora pozarządowego w ich otoczeniu oraz pomoc grupom zagrożonym marginalizacją.

Podstawowe cele:
Wspieranie istniejących organizacji pozarządowych w ich działalności statutowej oraz działań najbardziej aktywnych członków społeczności lokalnej.
Integracja sektora pozarządowego i sprzyjanie rozwojowi współpracy międzysektorowej.
Zwiększanie znaczenia organizacji pozarządowych w życiu publicznym.
4. Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji istotnych dla sektora pozarządowego.
5. Tworzenie szeroko pojętego społeczeństwa obywatelskiego dzięki promowaniu postaw prospołecznych.
6. Aktywizacja społeczna i zawodowa przedstawicieli grup zagrożonych marginalizacją.

Prowadzone działania:
- "EURO-NGO" - Program jest realizowany od lutego 2003 roku. Jego celem jest doskonalenie warunków sprawnego funkcjonowania organizacji pozarządowych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
Program realizuje Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT przy współpracy z Polsko - Amerykańską Fundacją Wolności, Fundacją im. Stefana Batorego i z Przedstawicielstwem Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli. KCWIS jest koordynatorem Programu w województwie zachodniopomorskim.
W 2003 roku grupa 14 osób z naszego województwa (ok. 200 osób z całej Polski), uczestniczyła w szkoleniach i konferencjach przygotowujących ich do roli specjalistów w zakresie funduszy unijnych, natomiast od początku roku 2004 osoby, które zdały egzamin końcowy przekazują swoją wiedzę lokalnym organizacjom pozarządowym - poprzez konferencje, szkolenia, konsultacje indywidualne.
W pierwszej połowie 2004 r. zorganizowano na terenie województwa zachodniopomorskiego 5 spotkań informacyjno - promocyjnych z zakresu funduszy europejskich i założeń samego Programu, wzięły w nich udział 283 osoby. W pierwszym półroczu swojej pracy specjaliści z naszego województwa udzielili łącznie 13 konsultacji przedstawicielom organizacji pozarządowych.
- "Partnerstwo dla III sektora" - projekt realizowany przez Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT oraz Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Z ramienia Sieci SPLOT koordynatorem projektu w województwie zachodniopomorskim jest Pracownia Pozarządowa.
Główne cele projektu:
1. Budowanie mechanizmów współpracy organizacji pozarządowych z samorządem.
2. Tworzenie profesjonalnej reprezentacji sektora pozarządowego.
3. Zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych w ubieganiu się o środki unijne.
Zadania realizowane przez Koszalińskie Centrum:
- animowanie procesu tworzenia lokalnej reprezentacji branżowej organizacji pozarządowych;
- rozbudowa i wzmacnianie zachodniopomorskiego portalu internetowego dla organizacji pozarządowych (www.zachodniopomorskie.ngo.pl)
- organizacja szkoleń przygotowujących organizacje do absorpcji funduszy strukturalnych, z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz budowania standardów usług (zorganizowano do tej pory 5 warsztatów, w których wzięło udział 80 osób)
- działania wspierające procesy podejmowania współpracy i prowadzenia dialogu z samorządem a organizacjami pozarządowymi w województwie zachodniopomorskim (od maja 2004r. tworzone są zasady współpracy w mieście i gminie Drawsko Pomorskie, od września 2004r. - w mieście i gminie Kołobrzeg)
- organizacja wojewódzkiego Forum Inicjatyw Pozarządowych (w pierwszej połowie 2005 roku).
Czas realizacji projektu: 1 września 2003r. - 31 sierpnia 2005r.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.