• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Św. Faustyny "Fides"
    KRS 0000034049

Misja
II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

Celem Stowarzyszenia jest: 1. Podejmowanie działań na rzecz ogółu społecznego, w szczególności wobec osób dotkniętych marginalizacją, w tym: bezdomnych, uzależnionych, chorych, niepełnosprawnych oraz zagrożonych tymi problemami i pogłębianie formacji chrześcijańskiej katolików świeckich pragnących angażować się na tym polu w oparciu o Katolicką Naukę Społeczną.

2. Społeczna nieodpłatna działalność Pożytku Publicznego na rzecz ogółu społecznego w zakresie: A)- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób ; B)- działalności charytatywnej ; C)- ochrony i promocji zdrowia ; 3. Społeczna odpłatna działalność Pożytku Publicznego na rzecz ogółu społecznego w zakresie: A) - pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; B) - działalności charytatywnej; C) - ochrony i promocji zdrowia.

- Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: podejmowanie różnych zadań pomocowych wobec społeczeństwa między innymi w zakresie: dobroczynnym, charytatywnym, ochrony zdrowia, wydawniczym i informacyjnym, edukacyjnym i formacyjnym w tym tworzenie domów starców, domów dla osób fizycznie i umysłowo niepełnosprawnych, domów rehabilitacyjnych (bez opieki medycznej), domów dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, domów dla bezdomnych, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej . 1.nieodpłatną działalność Pożytku Publicznego którą jest: a.pozostała opieka wychowawcza i społeczna z zakwaterowaniem; b.szpitalnictwo; c.pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania; d.praktyka lekarska. 2.odpłatną działalność Pożytku Publicznego którą jest: a.pozostała opieka wychowawcza i społeczna z zakwaterowaniem; b.szpitalnictwo; c.pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania; d.praktyka lekarska.

Prowadzone działania
Obecnie Stowarzyszenie prowadzi: Centrum Socjalne - Dom „Fides" które dysponuje 65-cioma miejscami dla osób bezdomnych i do 100 miejsc licząc możliwość „dostawek" w sytuacjach kryzysowych, oraz 2 do 4 miejscami w „mieszkaniu chronionym" przy współpracy z MOPS i PCPR w Malborku dla osób usamodzielniających się; a także prowadzi Inicjatywę „SOS - Malbork" realizowaną wobec ubogich i zagrożonych bezdomnością. W kolejnych latach naszej działalności poczynając od roku 1993 ze schronienia skorzystało ok. 1500 osób. Ponad to pomoc otrzymały osoby dochodzące korzystające tylko z dożywiania, porady czy różnych innych form pomocy.

Na terenie Centrum Socjalnego znajduje się kaplica publiczna p.w.św. Faustyny, w której umieszczone są relikwie świętej w relikwiarzu wykonanym z posrebrzanego brązu. Jednym z elementów ewangelizacji wśród ubogich jest właśnie szczególne nabożeństwo do miłosierdzia Bożego i z tym związane uczestnictwo w spotkaniach społeczności naszych placówek na terenie kaplicy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.