• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Familijny Poznań
    KRS 0000044866

Fundacja Familijny Poznań powstała we wrześniu 2001 roku jako organizacja pozarządowa, działająca na rzecz interesu publicznego. W 2004 roku Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego. Działalność Fundacji skupia się na problematyce z zakresu polityki społecznej, oświaty i wychowania. Od momentu powstania Fundacja pomogła kilkudziesięciu tysiącom osób w ramach szkoleń, bezpłatnego poradnictwa prawnego oraz prowadzonych przez siebie placówek opiekuńczych, edukacyjnych i socjoterapeutycznych.

Filary działalności Fundacji Familijny Poznań

Edukacja przedszkolna
Od 2004 roku priorytetem Fundacji jest zapewnienie edukacji dla najmłodszych dzieci. Reagując na problem braku miejsc dla przedszkolaków, podyktowany warunkami ekonomicznymi rodzin z dziećmi oraz brakiem dostępnej oferty w miejscu ich zamieszkania, Fundacja Familijny Poznań zaczęła tworzyć unikatową w skali kraju sieć punktów przedszkolnych. Fundacyjne przedszkola zapewniają bezpłatną, pięciogodzinną opiekę nad dziećmi. Fundacja utworzyła 230 placówek przedszkolnych na terenie pięciu województw (wielkopolskie, dolnośląskie, łódzkie, gdańskie, mazowieckie) pozyskując na ten cel około 18 mln zł ze środków zewnętrznych. Aktualnie Familijny Poznań prowadzi:
- 11 punktów przedszkolnych na terenach wiejskich Wielkopolski,
- 13 punktów przedszkolnych na terenach wiejskich Łódzkiego,
- 1 przedszkole całodzienne w Poznaniu
- 20 punktów przedszkolnych w Poznaniu
- 6 punktów przedszkolnych w Gdańsku
- 1 przedszkole całodzienne w Gdańsku
- 15 punktów przedszkolnych we Wrocławiu
- 1 niepubliczny punkt przedszkolny w Skokowej.

Edukacja szkolna
Od roku 2009 Fundacja Familijny Poznań, kierując swoją ofertę edukacyjną również do młodzieży, prowadzi Publiczną Szkołę Podstawową nr 52 w Poznaniu. Ponadto Fundacja Familijny Poznań kształci poznańskich podopiecznych w Niepublicznej Szkole Podstawowej Galileo oraz Niepublicznym Gimnazjum nr 1.

Kształcenie ustawiczne - Aktywizacja zawodowa
Pamiętając jak ważna jest aktywność zawodowa w życiu każdego człowieka, Fundacja Familijny Poznań od 2006 roku realizuje projekty szkoleniowe dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach zrealizowanych projektów (między innymi: „Nauka i praca inwestycją w siebie” - 2 edycje, „Podnieś swoje kwalifikacje - bądź konkurencyjna na rynku pracy”, „Nowe perspektywy dla kobiet 45+”, „Wyższe kwalifikacje szansą dla Ciebie”) Fundacja pomogła 360 osobom uzyskać wyższe kwalifikacje zawodowe, a tym samym zwiększyć ich szanse na rynku pracy. Ze wsparcia w postaci kursów zawodowych, praktyk i staży, a także warsztatów motywacyjnych, warsztatów mnemotechnik, doradztwa zawodowego grupowego i indywidualnego, treningu umiejętności społecznych korzystały kobiety pozostające bez zatrudnienia, w tym w wieku 45+ i z terenów wiejskich oraz młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym. Zakres terytorialny zrealizowanych projektów obejmuje: powiat kolski, powiat koniński, powiat słupecki, powiat turecki oraz powiat poznański a także miasta: Łódź, Poznań i Konin. Na realizację w/w projektów Fundacja Familijny Poznań pozyskała niespełna 4,6 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poradnictwo Prawne, Obywatelskie, Psychologiczne
Idea budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz zapewnienia obywatelom równego dostępu do informacji przyświeca Fundacji Familijny Poznań od momentu powstania. Cel ten realizowany był od początków działalności poprzez: prowadzenie Biura Porad Obywatelskich i Biura Porad Prawnych, prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy, prowadzenie Telefonu Zaufania dla Seniorów, prowadzenie Centrum Promocji Zdrowia a także realizowanie różnego rodzaju kampanii społecznych. W chwili obecnej Fundacja Familijny Poznań realizuje projekt „Sieci Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej” w ramach którego utworzone zostały 4 Biura Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej w Lesznie, Koninie, Pile i Poznaniu. Z usług Biur obejmujących całkowicie bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie w zakresie m. in.: prawa cywilnego, prawa karnego, prawa pracy czy prawa rodzinnego może skorzystać każdy obywatel. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.