• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ochotnicza Straż Pożarna w Dzikowcu
    KRS 0000045037

Celem działania jest:
1. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Dzikowiec,
2. integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu,
3. wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym,
4. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi instytucjami i organizacjami społecznymi,
5. udział w akcjach ratowniczych podczas pożarów i innych klęsk,
6. uświadamianie ludności o potrzebie i sposobach ochrony przed pożarami oraz przygotowanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej,
7. udział w obronie cywilnej,
8. podejmowanie działań na rzecz ochrony dóbr kultury, w tym na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz odnowy obiektów sakralnych,
9. rozwijanie wśród członków OSP zamiłowań i zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu,
10. wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
11. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu jednostki.

Realizujemy swoje cele poprzez:
1. prowadzenie szkoły podstawowej a także gimnazjalnej na zasadach prawem przewidzianych i wspieranie innych szkół,
2. prowadzenie przedszkola, grupy lub zespołu przedszkolnego,
3. prowadzenie świetlicy środowiskowej, klubu dla młodzieży i dla dorosłych mieszkańców wsi,
4. organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa w tym doradztwa rolniczego,
5. udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans edukacyjnych,
6. tworzenie lokalnych systemów stypendialnych,
7. szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów (zapalenie symbolicznej świeczki na grobach zmarłych druhów, osób zasłużonych dla stowarzyszenia oraz przy przydrożnych krzyżach i kapliczkach) i dóbr kultury,
8. organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji oraz pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych,
9. organizowanie akcji charytatywnych, festynów, aukcji, koncertów i wystaw,
10. promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć,
11. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
12. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
13. wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich,
14. popieranie i rozwijanie inicjatyw społecznych mieszkańców wsi,
15. ochronę przyrody i krajobrazu, wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki,
16. upowszechnianie sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku,
17. organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi,
18. wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego wsi, tworzenie nowych miejsc pracy,
19. wprowadzanie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego i działań na rzecz ekologii,
20. popularyzację rolnictwa ekologicznego,
21. promowanie produktów lokalnych,
22. wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji,
23. podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi,
24. organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości,
25. organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych,
26. przedstawienie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej,
27. szkolenie pożarnicze członków i organizowanie szkolenia ludności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
28. organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP,
29. prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz naszego statutu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.