• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Integracja bez Granic"
    KRS 0000045567

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych poprzez rozwijanie ich życiowej samodzielności i aktywności społecznej, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu, wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Cele swoje Stowarzyszenie realizuje przez:
1. Udzielanie rodzinom różnorodnych form pomocy a w szczególności prowadzenia grup wsparcia, usług wspomagających rodzinę w wypełnianiu jej obowiązków wobec osoby niepełnosprawnej, organizowanie dostępu do informacji, doradztwa, poradnictwa i terapii psychologicznej.
2. Współdziałanie z organami administracji państwowej, szczególnie ze szkołami, przedszkolami, placówkami opieki zdrowotnej, zakładami pracy i organizacjami społecznymi w celu uzyskania pomocy dotyczącej leczenia, procesu rehabilitacji i nauczania osób niepełnosprawnych poprzez pomoc finansową, organizowanie placówek leczniczych a także systemu indywidualnego nauczania.
3. Prowadzenie działalności edukacyjnej i organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, szkoleń, kursów i warsztatów.
4. Organizowanie i prowadzenie w miarę własnych możliwości placówek leczniczych i rehabilitacyjnych.
5. Propagowanie wśród społeczeństwa odpowiedniego stosunku do dziecka kalekiego i upośledzonego i zapobieganie w ten sposób jego krzywdzie.
6. Prowadzenie na zlecenie lub ze środków własnych różnorodnych usług w formie placówek; specjalistycznej pomocy, w szczególności w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, terapii, edukacji, rewalidacji i wychowania w formie wychowania przedszkolnego oraz będących realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
7.Organizowanie działalności turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej, sportowej, sezonowego wypoczynku i innej wynikającej z idei aktywnego życia przy pełnym włączeniu w życie grup rówieśniczych i lokalnej społeczności.
8. Promocję i organizację wolontariatu.
9. Działalność charytatywną.
10.Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.
11. Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez współpracę z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
12. Organizowanie i prowadzenie dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.