• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Nasza Świetlica - Pomocna Dłoń
    KRS 0000051211

Działalność programowa obejmuje w szczególności:
1. Działania o charakterze opiekuńczo-wychowawczym jak prowadzenie świetlic, dla dzieci z rodzin patologicznych i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin.
2. Działania integracyjne wokół idei trzeźwości - imprezy plenerowe dla różnych środowisk propagujących zdrowy styl życia, rozrywkę i zabawę bez używek, w których zawsze aktywnie uczestniczy młodzież szkolna.
3. Organizację letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych patologiami obejmującego formy wypoczynku w miejscu zamieszkania (półkolonie) oraz formy wyjazdowe (kolonie, obozy stałe i wędrowne, a także organizacja turystyki w tym wyjazdowej).
4. Szkolenia dla opiekunów i kierowników świetlic w zakresie zmieniającego się prawa i funkcjonowania placówek
5. Organizowanie pomocy dla rodzin zagrożonych patologiami społecznymi, rodzin niewydolnych wychowawczo, a także pomocy i wsparcia dla rodzin wielodzietnych.
6. Podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia skutków patologii społecznych
7. Podejmowanie działań z zakresu szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, a także realizacji zadań nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Stowarzyszenie prowadzi 7 świetlic profilaktyczno - wychowawczych przy szkołach podstawowych dla dzieci biednych z rodzin patologicznych.
Świetlice są czynne po lekcjach przez 4 godziny dziennie w których zatrudniamy wykwalifikowanych - wychowawców.
Do zadań świetlicy należy w szczególności:
- tworzenie warunków do nauki własnej i pomoc w nauce;
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;
- łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie;
- eliminowanie zaburzeń;
- wdrażanie wychowanków do przestrzegania zasad współżycia społecznego;
- podnoszenie poziomu kultury osobistej.
W świetlicach niezależnie od pomocy dzieciom w odrabianiu zadanych lekcji domowych organizowane są różnego rodzaju gry i zabawy świetlicowe i sportowe. Wszystkie dzieci w świetlicy otrzymują posiłki. Organizowane są wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do teatru i wyjścia do kina. Przeprowadzane są różnego rodzaju imprezy i zabawy okolicznościowe m.in. Andrzejki, Mikołajki, Wieczerza Wigilijna z paczkami pod choinkę, dzień wiosny, zakończenia roku i inne. Świetlice są czynne także podczas przerwy świątecznej i podczas ferii zimowych, a w czasie wakacji organizujemy wyjazdy na kolonie, obozy wędrowne lub wielodniowe wyjazdy o charakterze turystyczno-poznawczym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.