• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii "Młodzi - Młodym"
    KRS 0000051371

"Młodzi - Młodym" to miejsce dla młodzieży, która odnajduje sens życia i działania w pomocy swoim rówieśnikom. Wpisujemy się w krajobraz koszalińskich organizacji pozarządowych od 1994 roku, lata mijają, a przez stowarzyszenie "przewijają się" nowe pokolenia, którym przyświeca ten sam cel "pomoc poprzez działanie". Młodzieży pomaga grupa specjalistów - psychologów, pedagogów, terapeutów - są wśród nich osoby, które "wychowały się" w Stowarzyszeniu, same kiedyś uzyskały pomoc, dzięki temu mogły uczyć się, jak pomagać innym, podejmowały takie działania jako wolontariusze, by w końcu skończyć studia i samemu stać się profesjonalnym "pomagaczem".

Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest niesienie kompleksowej pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym (rodzicom, opiekunom, nauczycielom, innym specjalistom) poprzez:
1. Tworzenie alternatywnego środowiska rówieśniczego, w tym:
- inicjowanie i animowanie organizacyjnych form aktywności społecznej młodzieży na rzecz siebie i swoich rówieśników w zakresie rozwoju osobowego, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z osiągnięciem stanu pełnego zdrowia (psychika, ciało, i kontakty interpersonalne);
- wspieranie przez osoby dorosłe młodzieży w podejmowanych przez nią działaniach;
2. Organizowanie czasu wolnego (w tym wakacji i ferii) dzieciom i młodzieży;
3. Udzielanie młodym ludziom pomocy w trudnych sytuacjach życiowych, w tym:
- podejmowanie w środowiskach młodzieżowych działań profilaktycznych chroniących szeroko rozumiane zdrowie młodego pokolenia ( profilaktyka uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych);
4. Profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu życiowych problemów dzieci i młodzieży, w tym:
- udzielanie wsparcia i pomocy specjalistycznej rodzicom;
- pracę terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą zagrożoną uzależnieniem i uzależnioną;
- pracę w środowiskach szczególnie zagrożonych patologią społeczną (pracę street workerów);
5. Edukację dzieci, młodzieży i szkolenia dla osób dorosłych (rodziców, nauczycieli).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.