• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
    KRS 0000054086

Ośrodek dla niewidomych Laskach powstał dzięki ociemniałej Matce Elżbiecie Róży Czackiej. Utratę wzroku w młodości odczytała jako swoje życie powołanie. W 1911 r. założyła Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, a w kilka lat później - Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. W oparciu o te filary zbudowała w początku lat 20-tych XX w. Zakład dla Niewidomych w Laskach.

Od 100 lat idea M. Czackiej wciąż jest żywa. Osobiście doświadczając braku wzroku, zdawała sobie sprawę, jak ważne jest wychowanie niewidomych do samodzielnego, w pełni odpowiedzialnego życia. Dlatego w Laskach obejmujemy wychowaniem niewidome dzieci od pierwszych miesięcy po urodzeniu po maturę lub egzaminy zawodowe, starając się zapewnić im warunki do integralnego wzrastania w poczuciu własnej godności i otwartości na innych. W przyszłości będą one mogły zaowocować ich samodzielnym życiem w rodzinach, w środowiskach pracy, w naszym społeczeństwie osób widzących.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi otacza osoby niewidome i ociemniałe wszechstronną opieką w zakresie potrzeb edukacyjno-wychowawczych, rehabilitacyjnych, socjalnych i religijnych. Celem wyznaczonym i pozostawionym nam przez naszą Założycielkę - ociemniałą Matkę Elżbietę Czacką jest takie przygotowanie niewidomego, by mógł stać się pełnowartościowym członkiem społeczeństwa osób widzących, prowadząc swoje życie w sposób niezależny, odpowiedzialny, z poczuciem godności i wartości własnej osoby.

Dla realizacji tego celu Towarzystwo podejmuje liczne zadania

zajmuje się urządzaniem i prowadzeniem:
- placówek wczesnego wspomagania dzieci z dysfunkcją wzroku dla dzieci do lat trzech (tzw. wczesna interwencja)
- internatów, przedszkola, szkół na wszystkich poziomach kształcenia - podstawowym, gimnazjalnym, licealnym, zawodowym - włączając w nie również szkoły specjalne - gdzie oprócz edukacji dostosowanej do potrzeb osób niewidomych, organizowane są dla nich również zajęcia rehabilitacyjne
- biblioteki, wypożyczalni książek i czytelni (czarno-drukowej, brajlowskiej, multimedialnej) w ramach Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach

organizuje:
- wakacje, zielone szkoły, pielgrzymki dla naszych niewidomych wychowanków
- turnusy wypoczynkowe lub rehabilitacyjno-wypoczynkowe dla niewidomych z rodzinami
- kursy rehabilitacji podstawowej i zawodowej dla niewidomych i niedowidzących

prowadzi również:
- rehabilitację zawodową, biura poradnictwa zawodowego, pomoc w zatrudnieniu i adaptacji w nowym środowisku - obejmując nie tylko absolwentów Lasek
- domy opieki dla niewidomych kobiet (w Żułowie) i mężczyzn (w Niepołomicach)
- małą drukarnie brajlowską, która dostosowuje obowiązujące podręczniki szkolne do potrzeb naszych uczniów wydając je w brajlu

zajmuje się:
- działalnością naukową i badawczą z zakresu tyflologii, tyflopedagogiki, (dziedzin, które poświęcają uwagę osobom niewidomym) - zbierając również statystyki dotycząc procesów utraty wzroku i integracji ze środowiskiem ludzi widzących,
- wytwarzaniem specjalistycznych pomocy edukacyjnych.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.