• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
    KRS 0000055717

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz ogółu społeczności w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównaniu szans tych rodzin i osób;
2) działalności charytatywnej;
3) ochrony i promocji zdrowia;
4) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
5) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
6) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
7) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
8) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
9) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
10) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
11) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
12) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
13) promocji i organizacji wolontariatu;
14) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
15) rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz pomocy socjalnej dla rolników i ich rodzin;
16) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe;
17) pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych oraz osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie i promowanie różnych form demokracji lokalnej;
2) organizowanie konkursów, turniejów, przeglądów i olimpiad przedmiotowych;
3) organizowanie wypoczynku wakacyjnego;
4) realizowanie środowiskowych programów profilaktyczno-wychowawczych dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem, niedostosowanej społecznie z rodzin patologicznych, szkolenie nieetatowej kadry stowarzyszeń, pełniącej funkcje wychowawcze;
5) organizowanie szkoleń, przekwalifikowań zawodowych, seminariów i konferencji;
6) organizowanie festiwali, przeglądów, plenerów, warsztatów oraz innych form służących kultywowaniu polskiej kultury;
7) organizowanie turnusów rehabilitacyjnych;
8) opracowanie i realizację programów osłonowych, w szczególności w zakresie bezdomności, bezrobocia i niepełnosprawności;
9) organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz wywodzącej się ze środowisk o niskim statusie materialnym i bezrobotnych;
10) szkolenie organizatorów kultury fizycznej, sportu rekreacji i turystyki;
11) opracowanie i realizację programów edukacji konsumenckiej dla dzieci i młodzieży;
12) prowadzenie poradnictwa prawnego i zawodowego dla bezrobotnych;
13) współdziałanie z organami i agendami władzy państwowej, samorządowej, związkami zawodowymi oraz innymi stowarzyszeniami i organizacjami realizującymi działania zbieżne z celami Stowarzyszenia;
14) nawiązywanie i organizacja wymiany międzynarodowej dzieci i młodzieży;
15) udzielanie pomocy materialnej i prawnej osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych oraz organizację imprez i konkursów popularyzujących zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.