• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie" w Lipniku zs Łopuszka Mała
    KRS 0000065901

Misją Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie" jest wszechstronna pomoc młodzieży we wzrastaniu wewnętrznym i w coraz pełniejszym przyjmowaniu chrześcijańskiego systemu wartości, którą realizuje poprzez:
- świadomą troskę o kształtowanie w młodzieży dojrzałej osobowości,
- przygotowanie do małżeństwa i życia w rodzinie,
- wychowanie społeczne i praktyczną realizację w życiu publicznym katolickiej nauki społecznej,
- wychowanie narodowo - patriotyczne pogłębiające i uzupełniające formację, którą młodzież otrzymuje w szkole i w innych
placówkach wychowawczych,
- tworzenie więzi międzyludzkich i budowanie wspólnot,
- pomoc socjalną i ekonomiczną.

Dla osiągnięcia celów Fundacja prowadzi działalność:
1. społeczną, charytatywną i samopomocową,
2. kulturalną,
3. organizacyjną grup studyjnych, rekolekcyjnych i spotkań ekumenicznych,
4. turystyczną i sportową,
5. opiekuńczą i wychowawczo - oświatową w domach dla dzieci, świetlicach profilaktyczno - wychowawczych, domach dla dzieci, klubach dla młodzieży i ośrodkach przedszkolnych,
6. z zakresu rehabilitacji i terapii osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej,
7. z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie,
8. z zakresu pomoc społecznej w schroniskach dla bezdomnych,
9. paliatywną w hospicjach,
10. z zakresu pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Fundacja organizuje:
1. dla dzieci i młodzieży kolonie, zimowiska i obozy oraz warsztaty o charakterze artystycznym,
2. mieszkania chronione dla usamodzielnionych podopiecznych z domów dla dzieci,
3. pobyty edukacyjne dla dzieci Polaków zamieszkałych za granicą; wymianę kulturalną, sportową i turystyczną w ramach międzynarodowej wymiany dzieci i młodzieży,
4. krajowe i międzynarodowe plenery malarskie.

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie" w zorganizowanych i prowadzonych placówkach opiekuńczo - wychowawczych zapewnia dzieciom i młodzieży wszechstronną pomoc i opiekę, a poprzez swą wielopłaszczyznową działalność w znacznej mierze rozwiązuje problemy Podkarpacia. Obejmuje opieką ponad 400 dzieci i młodzieży. Zatrudnia 40 pracowników etatowych, pomaga jej 100 wolontariuszy.

Fundacja zorganizowała i prowadzi:
1. Domy dla Dzieci w Łopuszce Małej, Dynowie i Lipniku,
2. Świetlice profilaktyczno - wychowawcze w Łańcucie, Przeworsku i dwie świetlice w Rzeszowie,
3. Ognisko "Nazaret" w Giedlarowej,
4. Kluby dla młodzieży w Łańcucie i Rzeszowie.
5. mieszkania chronione w Przeworsku i Rakszawie dla usamodzielnionych swoich podopiecznych.
6. rodzinny dom dziecka w Rakszawie.
7. dla dzieci 3-5 letnich Podkarpackie Ośrodki Przedszkolne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; ośrodki prowadzone są w powiecie przeworskim i jarosławskim,
7. w okresie ferii letnich i zimowych organizuje dla dzieci i młodzieży różne formy wypoczynku, również dla dzieci Polaków zamieszkałych w Rumunii oraz na Litwie i Ukrainie.

Z zakresu opieki społecznej prowadzi:
1. w Przeworsku - warsztaty terapii zajęciowej dla 45 osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności,
2. w Jarosławiu schronisko dla bezdomnych mężczyzn i zakład opiekuńczo - pielęgnacyjny,
3. w Przeworsku schronisko dla bezdomnych kobiet.

Aktualnie w Łańcucie powstaje międzynarodowy ośrodek wymiany kulturalnej.

Fundacja współpracuje z:
- Centrum Kultury Polskiej im. Tymosza Padury w Koziatynie,
- Towarzystwem Przyjaciół Dzieci z Kijowa,
- Fundacją Betania ze Lwowa,
a nawiązała współpracę:
- z "Caritas - Spes" we Lwowie,
- Kulturalno - Oświatowym Centrum im. Kornela Makuszyńskiego wspólnoty polskiej miasta Stryja.

W marcu 2011 roku nawiązała współpracę z organizacją pozarządową z Kalinówki ob. Winnicki - Ukraina, z którą zamierza zrealizować partnerski wniosek na realizację projektu "Upowszechnianie doświadczeń z działalności społecznej polskiej organizacji pozarządowej".
W 2013 r. Fundacja "Wzrastanie" w partnerstwie z Fundacją Betania wystąpi z wnioskiem o realizację zadnia w ramach programu "Młodzież w działaniu".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.