• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Przyjaciółka
    KRS 0000074781

Misja:
W naszej działalności najważniejsza jest pomoc na rzecz dzieci, przede wszystkim tych, które wychowują się poza własną rodziną, ale również podejmowanie działań wspierających rodziny.
Chcemy też nieść pomoc tym dzieciom, które muszą pokonywać w życiu przeszkody, które nam dorosłym wydają się często nie do pokonania: kalectwo, samotność, ubóstwo i odrzucenie.
Pracujemy w ramach konsekwentnie realizowanych programów, z których część oparta jest na wolontariacie. Swoją działalność chcemy rozwijać w komplementarnych obszarach, które koncentrują się na wsparciu rodzin poprzez działania na rzecz świetlic środowiskowych i pomoc na rzecz dzieci niepełnosprawnych i chorych, wsparciu rodzinnej opieki zastępczej poprzez jej propagowanie oraz realizowanie programów na rzecz podopiecznych, a także programy na rzecz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym program stypendialny.

Fundacja prowadzi działalność na rzecz:
1. dzieci i młodzieży osieroconych lub z rodzin wielodzietnych,
2. grup szczególnego ryzyka, a w szczególności trudnej młodzieży, w tym młodzieży pochodzącej z rodzin patologicznych i sprawiających problemy wychowawcze,
3. kobiet samotnie wychowujących dzieci,
4. niepełnosprawnych,
5. ofiar klęsk żywiołowych i działań wojennych,
6. innych osób, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa.

Fundacja prowadzi działalność o charakterze pożytku publicznego w zakresie realizacji następujących celów:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2. wspierania integracji zawodowej i społecznej grup szczególnego ryzyka, przede wszystkim trudnej młodzieży, w tym młodzieży pochodzącej z rodzin patologicznych i sprawiającej problemy wychowawcze;
3. świadczenia pomocy w zakresie opieki społecznej na rzecz kobiet samotnie wychowujących dzieci;
4. działalności charytatywnej;
5. ochrony i promocji zdrowia;
6. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
7. wypoczynku dzieci i młodzieży;
8. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
9. upowszechniania wśród kobiet programów dotyczących godzenia ról zawodowych i rodzicielskich;
10. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
11. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
12. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
13. promocji i organizacji wolontariatu wśród młodzieży i dorosłych;
14. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy;
15. przeciwdziałania patologiom społecznym;
16. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w zakresie określonym w niniejszym paragrafie Statutu.

Wśród głównych działań Fundacji Przyjaciółka na szczególną uwagę zasługują:

Fundacja Przyjaciółka zainaugurowała swoją działalność programem, którego celem jest wolontariat na rzecz dzieci. Zaczynaliśmy od wolontariatu w domach dziecka, dzisiaj szukamy wolontariuszy do rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, domów dziecka i świetlic środowiskowych.

Wielu naszych wolontariuszy pomaga w odrabianiu lekcji, uczy języków obcych, spędza z dziećmi czas lub organizuje zajęcia dodatkowe.
Program jest prowadzony w całej Polsce i wszędzie tam gdzie znajdziemy wolontariusza, staramy się skierować go do współpracującego z nami miejsca.

Chcemy, aby wolontariusz podejmował decyzję o pomocy w sposób odpowiedzialny. Nasz wolontariat to zaangażowanie co najmniej na rok szkolny i regularne poświęcanie przynajmniej jednego dnia w tygodniu na pomoc dzieciom.

Stawiamy na edukację. Dzieci trafiające do opieki zastępczej mają bardzo często ogromne opóźnienia szkolne. Trudna sytuacja w domu rodzinnym przekłada się najczęściej nie tylko na wyniki w nauce, ale także na zaniedbywanie obowiązku szkolnego. Wychowankowie trafiający do opieki zastępczej często wykazują niskie aspiracje edukacyjne, a wielu z nich marząc o jak najszybszym usamodzielnieniu decyduje się na zakończenie edukacji na szkole zawodowej.
Wzmocnienia wymagają nie tylko ich cele edukacyjne czy życiowe, ale również poczucie własnej wartości. Wielu wychowanków nie ma motywacji do nauki, a grupą odniesienia są dla nich inni wychowankowie. Dlatego tak ważne jest pomaganie tym, którzy wybijają się spośród innych, bo to ich właśnie przykład może pomóc pozostałym w zobaczeniu swojej przyszłości w edukacji. Nasi stypendyści-studenci przeznaczają stypendium przede wszystkim na dokładanie do podręczników akademickich, pokrycie kosztów utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia czy dofinansowanie dodatkowych zajęć np. nauki języka obcego. Gimnazjaliści w ramach stypendium dofinansowują zakup komputera, encyklopedii i słowników, kursy językowe i rozwój swoich zainteresowań.

Fundusz stypendialny Fundacji Przyjaciółka dla dzieci w opiece zastępczej ma tyle lat, co sama fundacja. W latach 2001-2009 przyznaliśmy 17 stypendiów dla studentów z domów dziecka i rodzinnych domów dziecka, na łączna kwotę 209.500 zł. Od 2005 roku przyznajemy stypendia dla gimnazjalistów z domów dziecka i rodzinnych domów dziecka. Przyznaliśmy już 169 stypendiów na łączna kwotę 169.000 zł.

Wspieramy działalność świetlic środowiskowych. To często „ostatnia deska ratunku”, dla rodziny, która ma problemy i kiepsko radzi sobie w życiu. Dzięki pomocy świetlic wiele dzieci może pozostać w swoich domach pod opieką swoich rodziców. Świetlice najczęściej zapewniają jeden lub dwa posiłki, opiekę, pomoc w obrabianiu lekcji, zajęcia dodatkowe, które pozwalają dzieciom wypełnić czas lub rozwinąć swoje zainteresowania. realizujemy projekty, które są adresowane do dzieci ze świetlic środowiskowych, głównie w bardzo małych miejscowościach województwa warmińsko-mazurskiego.

Propagujemy informacje i wiedzę na temat rodzinnej opieki zastępczej wśród społeczeństwa i dążymy do stworzenia pozytywnego obrazu rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Wierzymy, że dzieci, które czasowo muszą opuścić swoje rodziny, powinny przebywać pod opieka innych rodzin:zastępczych lub rodzinnych domów dziecka. Działamy w Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

Realizujemy także inne programy na rzecz dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych i instytucjonalnych domach dziecka.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.