• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie POLARIS - OPP
    KRS 0000076686

Głównym celem statutowy jest - podejmowanie działań z zakresu pomocy społecznej oraz nauki, a w szczególności przeciwdziałanie defaworyzacji społecznej poprzez astronomię, meteorologię, ekologię i inne pokrewne nauki ścisłe, na rzecz społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich i małomiasteczkowych, a zwłaszcza dzieci, młodzieży oraz członków Stowarzyszenia.

W Stowarzyszeniu POLARIS-OPP działają aktualnie następujące działy tematyczne prowadzone przez wolontariuszy dla usprawnienia pracy z młodzieżą:
- dział meteorowy, koordynujący młodzieżowe obserwacje spadających gwiazd i współpracę z instytucjami naukowymi w tym zakresie,
- dział słoneczny, zbierający i opracowujący młodzieżowe raporty obserwacji aktywności plamotwórczej na Słońcu,
- dział meteorologiczny, nadzorujący pracę dydaktyczno-naukowej stacji Astrometeo oraz młodzieży wykonującej samodzielne obserwacje pogody,
- dział ekologiczny, prowadzący inicjatywy na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego i wrażliwości młodzieży w tym zakresie,
- dział informatyczny, prowadzący strony internetowe Stowarzyszenia,
- dział astrofotograficzno-teleskopowy, organizujący warsztaty podczas zjazdów w Sopotni Wielkiej,
- dział administracyjno-księgowy, zapewniający stały porządek w dokumentacji Stowarzyszenia,
- dział redakcyjny, zajmujący się wydawaniem biuletynu "Polaris" i innych publikacji,
- dział współpracy międzynarodowej, odpowiedzialny za kontakty poza granicami kraju,
- dział ochrony Polarisu, zapewniający bezpieczeństwo uczestników na sesjach obserwacyjnych w terenie,
- dział kometarny, prowadzący i koordynujący sesje astronomiczne tego typu,
- dział artystyczny, zbierający i organizujący warsztaty ręczne w zakresie astronomii,
- dział literacki, inspirujący młodzież do twórczości własnej,
- dział muzyczny, zbierający i przygotowujący utwory muzyczne związane z astronomią,
- dział pierwszej pomocy, przewidujący głównie ryzyko związane z nocnymi wyprawami obserwacyjnymi w terenie,
- dział techniczny, zajmujący się techniczną stroną funkcjonowania organizacji,
- dział astrofizyki obserwacyjnej, traktujący o specyficznej gałęzi astronomii,
- inne w trakcie zakładania.

Od 2003 roku Stowarzyszenie POLARIS-OPP prowadzi własne programy dotacyjne:
- "Przybliżmy Dzieciom Niebo" - akcja skierowana do najmłodszych miłośników astronomii w całej Polsce, mająca na celu udzielenie pomocy (merytorycznej, materialnej, finansowej i dydaktycznej) w zakresie pogłębiania zainteresowań;
- "Ciemne Niebo" - pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce ukierunkowane na ochronę walorów naturalnych ciemnego nieba, które aktywnie obserwują miłośnicy astronomii w Polsce;
- "WGW" - Wypadowa Grupa Wykładowa prowadząca prelekcje i pokazy nieba za pomocą pierwszego w Polsce Mobilnego Obserwatorium (TSA) na terenie całego kraju oraz na Słowacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.