• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Być Razem
    KRS 0000081114

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” działa na terenie powiatu cieszyńskiego już od 1996 roku. Organizacja powstała jako pozainstytucjonalna alternatywa pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. W okresie 14 lat działalności z pomocy tych instytucji skorzystało łącznie ok. 40 tys. osób.
Stowarzyszenie w ramach swej działalności:
- wspiera i tworzy jednostki zapewniające schronienie, posiłki, pomoc medyczną;
- oferuje pomoc psychologiczną i prawną: indywidualne poradnictwo prawne, indywidualne poradnictwo psychologiczne, interwencję kryzysową, mediacje, terapię rodzin, terapię małżeństw, grupy rozwoju osobistego, grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży;
- realizuje program działań profilaktycznych: szkolenia i treningi dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, pedagogów, organizuje zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży - obozy socjoterapeutyczne, wycieczki, zajęcia stacjonarne;
- prowadzi działalność edukacyjną: szkolenia, kursy, tworzy programy zapewniające kształcenie ogólne, zawodowe i społeczne osobom, które tego potrzebują, organizuje treningi i warsztaty dla różnych środowisk zawodowych, wykłady, prelekcje, sympozja i konferencje;
- realizuje program pracowni artystycznych: prowadzi pracownie dla dzieci i młodzieży: komputerową, fotograficzną, ceramiczną, plastyczną, zajęcia teatralne i taneczne, organizuje plenery, akcje artystyczne, prowadzi Galerię "Kontakt", w której organizowane są wystawy oraz wieczory artystyczne;
- pomaga w tworzeniu nowych miejsc pracy dla osób długotrwale bezrobotnych;
- wydaje magazyn społeczno - kulturalny "Kwadrat".
Ze Stowarzyszeniem na stałe współpracują wolontariusze - głównie studenci i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w różnych programach m.in. „Starszy Brat - Starsza Siostra” i „Douczanie” - dla dzieci, "Nie bądź sam" - dla osób starszych. Wolontariusze wspólnie z pracownikami Stowarzyszenia oraz mieszkańcami Domów Wspólnoty zorganizowali cztery edycje ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Bezdomnej.

Stowarzyszenie było wielokrotnie odwiedzane i badane w ramach projektu "W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej". Efektem uczestnictwa Stowarzyszenia w badaniach jest szczegółowa analiza środowiska zewnętrznego i wewnętrznego Stowarzyszenia. Stowarzyszenie znalazło się w grupie pięćdziesięciu organizacji uznanych za wzorcowe i umieszczonych w Atlasie Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej. Stowarzyszenie jest laureatem wielu konkursów (m.in. półfinalista konkursu Pro Publico Bono w 2000 r., wyróżnienie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za osiągnięcia w budowaniu demokracji lokalnej w Polsce w 2005 r., wyróżnienia Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Związku Powiatów Polskich, Biskupa Tadeusza Rakoczego). W 2009 roku Stowarzyszenie zostało wyróżnione prestiżową Nagrodą Totus 2009 Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w kategorii "Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza" za owocne tworzenie więzi wśród osób wykluczonych społecznie i budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.