• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji
    KRS 0000081181

Głównym celem fundacji jest poradnictwo, opieka, rehabilitacja, pielęgnacja, zatrudnianie oraz kwalifikacja osób niepełnosprawnych, starych, chorych, społecznie pokrzywdzonych, zarówno potrzebujących pomocy jak i dotkniętych potrzebą pomocy oraz uwrażliwienie i poradnictwo ich otoczenia, społeczeństwa, organów państwowych, organizacji pozarządowych i pożytku publicznego jak i prywatnych instytucji, zajmujących się tymi zadaniami.Istotą działania fundacji jest świadczenie usług, polegających na przeciwdziałaniu społecznej izolacji wyżej wymienionych grup osób, wspieraniu ich społecznej akceptacji i integracji oraz na umożliwianiu im uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia publicznego. Fundacja jest organizacją światopoglądowo neutralną, która z wielkim zaangażowaniem reprezentuje i jednocześnie staje w obronie życia, które permanentnie jest wykluczane ze społeczności i społeczeństwa.Jednym z priorytetowych zadań fundacji jest dehospitalizacja osób, które z powodu brakujących alternatywnych form opieki i wsparcia zostały nieprawidłowo umieszczone w szpitalach i klinikach psychiatrycznych, domach pomocy społecznej bądź innych placówkach.Fundacja troszczy się w szczególności o osoby chore psychicznie i upośledzone umysłowo oraz zgodnie z zasadą normalizacji, tzn. pragnie realizować dla wymienionych grup takich warunków bytu i egzystencji, które są jak najbardziej zbliżone do normalnego, codziennego życia, np. w małych zintegrowanych jednostkach mieszkalnych.Fundamentem takiej działalności jest uznanie podopiecznego za równouprawnionego partnera, jak i zasada kluczowa: " Możliwie najmniej pomocy, ale tyle, ile potrzeba". Wspieranie samodzielności, autonomii i integracji do normalnego życia w społeczeństwie są celami pierwszorzędnymi. Każda konieczna w tym kierunku forma wsparcia, towarzyszenia, opieki i pielęgnacji będzie świadczona.Specyficznym przedsięwzięciem stowarzyszenia jest realizowanie projektów w ramach koncepcji łańcucha rehabilitacyjnego, który daje mieszkańcom placówek możliwość kompleksowego rozwoju i rehabilitacji. W ramach łańcucha rehabilitacyjnego realizowane są projekty placówek mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, mieszkań chronionych oraz mieszkań pod ochroną.

Prowadzone działania
Fundacja aktualnie prowadzi 2 Mieszkania Chronione oraz Centrum Dzienne na terenie Miasta Torunia oraz jedno Mieszkanie Chronione w Nowej Wsi Wielkiej. Oferujemy łącznie 31 miejsc opieki i całodobowego pobytu oraz 35 miejsc w ramach warsztatów własnoręcznej pracy. Nasze placówki są integrowane w regionalną strukturę opieki społecznej a nasze oferty w pełni odpowiadają obowiązującym standardom. Projekt Mieszkania Chronionego realizowanego w Toruniu,jest skierowany w pierwszej linii do Mieszkańców Miasta Torunia jak i Gminy Toruń, będących pacjentami Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego oraz klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, dotkniętych przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, wykluczonych ze wspólnoty społecznej, pasywnych, mających problemy z codziennym funkcjonowaniem w społeczeństwie. Mieszkanie Chronione w NWW pozyskuje kandydatów z zasobów Gminy.

Program terapeutyczno-rehabilitacyjny, realizowany w Mieszkaniach Chronionych, ma na celu głównie aktywizację, motywację i stabilizację oraz zaspokojenie - w ramach projektu - podstawowych potrzeb bytowo-socjalnych osób psychicznie chorych. Osoby te charakteryzują się niejednokrotnie "niską jakością" życia społecznego, wykazują zniechęcenie i pasywny tryb życia, zaniedbując jednocześnie wszelkiego rodzaju kontakty rodzinno-socjalne oraz zainteresowania, umiejętności i możliwości. Sytuacja ta prowadzi między innymi do społecznej izolacji, stygmatyzacji oraz marginalizacji tej grupy osób, jak i pośrednio do ponownych hospitalizacji. W konsekwencji podstawowy miejscem nie tylko leczenia ale i pobytu i opieki osób z zaburzeniami psychicznymi ciągle pozostaje szpital. Częste hospitalizacje oraz bierny tryb życia powodują i pogłębiają nieprawidłowe funkcjonowanie osób chorych psychicznie w środowisku, powodują utratę umiejętności ról społecznych oraz obniżają jakość ich życia. Nasi mieszkańcy przygotowywani są do prowadzenia samodzielnego życia poprzez nauke i trening podstawowych umiejętności społecznych.Czas pobytu mieszkańca w Mieszkaniu Chronionym wynosi jeden rok, w uzasadnionych przypadkach może ulec wydłużeniu.

Od kwietnia 2004 roku Fundacja realizuje projekt Centrum Dzienne RC-FKR, jako jedna z form psychiatrycznej opieki środowiskowej. W ramach projektu CD został opracowany aktywizujący program rehabilitacyjno-terapeutyczny. Program ten stanowi system skoordynowanych oddziaływań społecznych, psychologicznych, wychowawczych i medycznych, które umożliwią naszym podopiecznym w miarę samodzielną egzystencję i doprowadzą do integracji społecznej. Poprzez własnoręczną pracę i zaangażowanie uczestników w pracowniach i warsztatach CD mają oni możliwość rozwoju i podtrzymania własnych umiejętności, uzdolnień i zainteresowań. W CD działa pracownia: stolarska, plastyczna, kulinarna, krawiecka, komputerowa, językowa. Organizujemy kiermasze w ramach których uczestnicy mają możliwość wystawienia i sprzedaży swoich prac.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.