• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej
    KRS 0000085111

Misja
Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej (SEAP) jest pierwszą ogólnopolską organizacją o charakterze niedochodowym, której głównym celem jest doskonalenie edukacji i praktyki administrowania sprawami publicznymi poprzez działalność na rzecz jakości kształcenia oraz rozwój badań naukowych w tym zakresie. W ramach statutowej działalności, SEAP promuje także różne formy współpracy pomiędzy szkołami wyższymi - publicznymi i prywatnymi, kształcącymi na kierunku studiów - administracja publiczna oraz innych kierunkach pokrewnych, w szczególności poprzez wzajemną wymianę doświadczeń i dorobku naukowego. Członkami naszego stowarzyszenia są przede wszystkim przedstawiciele szkół wyższych, ale również praktycy - urzędnicy administracji publicznej różnych szczebli, którzy są najlepiej zorientowani w problemach i dylematach polskiego aparatu administracyjnego. Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej liczy 127 członków zwykłych, którzy reprezentują łącznie 54 szkoły wyższe i inne instytucje administracji publicznej.
SEAP współuczestniczy w inicjowaniu programów badawczych, organizacji seminariów i konferencji, poświęconych najważniejszym zagadnieniom z zakresu administracji publicznej, tak w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Zasadniczym celem działań SEAP jest ulepszenie jakości edukacji administracji publicznej, stałe monitorowanie poziomu kształcenia oraz wprowadzenie nowoczesnego programu studiów na kierunku administracja publiczna na uczelniach państwowych i prywatnych.
Prace Stowarzyszenia mają służyć przede wszystkim podniesieniu jakości praktycznego zarządzania sprawami publicznymi. Zainicjowane przez nasze Stowarzyszenie programy naukowe mają przełożenie na płaszczyznę praktycznego funkcjonowania aparatu administracyjnego. Lepsze standardy kształcenia oraz możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych wpłyną bez wątpienia na poziom zawodowego przygotowania przyszłych kadr administracji państwowej i samorządowej. Naszym celem jest stworzenie jak najlepiej wykwalifikowanej kadry urzędniczej oraz sprawnej i działającej efektywnie administracji publicznej. Organizując doroczne konferencje oraz liczne seminaria SEAP adresuje je nie tylko do naukowców, ale przede wszystkim do praktyków - działaczy samorządowych, pracowników administracji publicznej, którym daje możliwość zapoznania się z nowoczesnymi modelami administrowania sprawami publicznymi oraz tworzy pole do szerokiej dyskusji.
Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej uczestniczy aktywnie w działaniach organizacji międzynarodowych, których statutowe cele pokrywają się z realizowaną przez naszą organizację misją. Stowarzyszenie jest członkiem NISPAcee - Network of Institutes and of Schools Public Administration in Central and Eastern Europe (z siedzibą w Bratysławie), IASIA - International Association of Schools and Institutes of Administration (z siedzibą w Brukseli) oraz NASPAA - National Association of Schools of Public Affairs and Administration (z siedzibą w Waszyngtonie). SEAP współpracuje również z EGPA - European Group of Public Administration (z siedzibą w Brukseli), EAPAA - European Association for Public Administration Accreditation, EIPA - European Institute of Public Administration (z siedzibą w Maastricht) oraz z IIAS - International Institute of Administrative Sciences.

Prowadzone działania
Miło jest nam poinformować, iż VII Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej odbędzie się w dniach 21- 23 maja 2006 r. w Sandomierzu. Tym razem będzie ona poświęcona zagadnieniu "Sprawność działania administracji samorządowej".

Celem konferencji jest analiza i ocena czynników mających wpływ na sprawność funkcjonowania administracji samorządowej.

W trakcie konferencji przewidziane są obrady w ramach trzech sekcji na następujące tematy:

1. analiza kryteriów i mierników sprawności administracji samorządowej z uwzględnieniem kadry administracyjnej,
2. formy realizacji zadań samorządu terytorialnego w warunkach nowych zjawisk społecznych, gospodarczych i politycznych oraz próba oceny rozwiązań prawnych w tym zakresie,
3. analiza ewolucji samorządu terytorialnego w państwach europejskich.

Pozostajemy w przekonaniu, iż Państwa uczestnictwo w naszej konferencji, przyczyni się do wymiany poglądów i doświadczeń, integracji naszego środowiska oraz przyjemnego twórczego relaksu na malowniczej ziemi sandomierskiej.

Do udziału w konferencji zapraszamy w szczególności:

Pracowników naukowych szkół wyższych

Pracowników instytucji współpracujących na zasadzie partnerstwa z administracją samorządową, w szczególności administracji rządowej

Pracowników administracji samorządowej

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.