• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Liga Kobiet Polskich - Łódzki Oddział Wojewódzki w Łodzi
    KRS 0000093656

Misja:
Realizowanie zasad równouprawnienia kobiet w życiu społeczno-politycznym, zawodowym, oraz rodzinnym.
Obrona praw i interesów kobiet.
Pomoc kobietom, ich rodzinom i dzieciom.
Działalność na rzecz osób bezrobotnych, poszukujących pracy.
Pomoc osobom uzależnionym i niepełnosprawnym.
Działalność na rzecz rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

Prowadzone działania:
Zbieranie funduszy i organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z porażeniem mózgowym.
Zbiórka i rozdawnictwo odzieży używanej.

Projekty realizowane przez Łódzki Oddział Wojewódzki LKP w roku 2012:

1. Promowanie i prowadzenie mediacji - w tym mediacji rodzinnych (kontynuacja).
Projekt dotowany przez Urząd Miasta Łodzi - w ramach umowy zawartej na okres: 1.03.2010 – 31.12.2012.

2. Specjalistyczne działania konsultacyjno-interwencyjne dla osób z problemem alkoholowym, ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie (kontynuacja).
Projekt dotowany przez Urząd Miasta Łodzi - w ramach umowy zawartej na okres: 22.03.2010 – 27.12.2012.

3. Działania aktywizujące w Klubie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - świetlica.
Projekt dotowany przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - w ramach umowy zawartej na okres: 30.05 – 31.12.2012.

4. Sprawne rodziny osób niepełnosprawnych - wyjazd do Sielpii.
Projekt dotowany przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - w ramach umowy zawartej na okres: 23.05 – 31.12.2012.

5. „SENIORZY i MŁODZIEŻ”.
Projekt dotowany przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - w ramach umowy zawartej na okres: 01.06 – 31.12.2012.

6. "MIKOŁAJKI 2012".
Projekt cykliczny - dotowany:
- przez Urząd Miasta Łodzi - w ramach kontynuacji umowy z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywamia Problemów Alkoholowych, zawartej na okres: 17.03.2010 – 27.12.2012;
- przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - w ramach umowy z zakresu działań pomocy społecznej - polityki prorodzinnej, zawartej na okres: 25.05 – 31.12.2012.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.