• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Wspierania Twórczości Dziecięcej "Słoneczni"
    KRS 0000095730

Misja
Celem Towarzystwa jest:
1) opieka, wspieranie i tworzenie sprzyjających warunków materialnych dla działalności Harcerskiego Zespołu Artystycznego „SŁONECZNI”,
2) promocja twórczości muzycznej dla dzieci i młodzieży,
3) wspieranie aktywności muzycznej dzieci i młodzieży,
4) wspieranie najbardziej wartościowych dokonań twórczych, poszukiwanie nowych rozwiązań i form wyrazu artystycznego,
5) gromadzenie środków celem finansowania nowych pozycji repertuarowych (w tym szczególnie piosenek) dla dzieci i młodzieży,
6) upowszechnienie najbardziej wartościowych dokonań twórczych wśród dzieci i młodzieży poprzez koncerty, nagrania radiowe i telewizyjne oraz własne wydawnictwa,
7) gromadzenie piosenek zuchowych, harcerskich i innych dla dzieci i młodzieży celem upowszechnienia ich wśród wszystkich chętnych,
8) tworzenie warunków dla więzi kultury polskiej z kulturą innych krajów i narodów,
9) prezentacja w kraju i poza jego granicami dorobku polskiej kultury dziecięcej

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1) pozyskanie i gromadzenie środków finansowych i dóbr materialnych z przeznaczeniem ich w całości na cele statutowe Towarzystwa,
2) współpracę z organami administracji samorządowej, organizacjami społecznymi krajowymi i zagranicznymi, osobami prawnymi i fizycznymi, a także z innymi stowarzyszeniami, związkami i fundacjami,
3) organizowanie i patronowanie imprezom kulturalnym i artystycznym z udziałem dzieci i młodzieży,
4) prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego:
5) prowadzenie działalności informacyjnej,
6) fundowanie nagród i wyróżnień dla osób i twórców, działających dla dobra kultury dzieci i młodzieży,
7) inne formy działalności służące celom Towarzystwa.

Prowadzone działania
TWTD "Słoneczni" prowadzi działalność w zakresie:
- promowanie twórczości muzycznej dla dzieci i młodzieży,
- wspieranie aktywności muzycznej dzieci i młodzieży,
- organizowanie i patronowanie imprezom kulturalnym i artystycznym z udziałem dzieci i młodzieży,
- prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej repertuaru piosenek harcerskich i dziecięcych ,
- udział zespołu „Słoneczni” w nagraniach radiowych i telewizyjnych,
- koncerty zespołu „Słoneczni” w kraju i za granicą,
- prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych poprzez wydawanie płyt CD i śpiewników z piosenkami wykonywanymi przez zespół „Słoneczni”

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.