• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
    KRS 0000109744

Misja
Wspieranie uznanych przez środowisko uczonych i zespołów badawczych pracujących w tych obszarach nauki, które posiadają znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego, kulturalnego, gospodarczego Polski oraz jej międzynarodowego prestiżu;
wspieranie transferu polskich osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej; wspieranie inicjatyw inwestycyjnych służących nauce w Polsce.
Wymienione cele Fundacja realizuje poprzez przyznawanie różnego rodzaju stypendiów i subwencji, o które można ubiegać się wyłącznie na drodze konkursów. Dewizą Fundacji jest: wspierać tylko najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi.

Prowadzone działania
PROGRAMY WSPIERANIA NAUKI FNP w 2008 r.

-Nagroda FNP
-Program MISTRZ (subsydia profesorskie)
-Program MPD (międzynarodowe programy doktoranckie)
-Program START (stypendia krajowe dla młodych uczonych)
-Program POWROTY/Homing (subsydia dla powracających)
-Program FOCUS (subsydia na tworzenie zespołów naukowych)
-Program TEAM (finansowanie projektów realizowanych przez najlepsze zespoły badawcze z udziałem młodych naukowców)
-Program WELCOME (wspieranie tworzenia w Polsce zespołów badawczych z udziałem młodych naukowców przez uczonych z zagranicy)
-Program KOLUMB (stypendia zagraniczne dla młodych doktorów)
-Program KWERENDA (stypendia na kwerendy za granicą)
-Stypendia konferencyjne

WSPIERANIE ROZWOJU WARSZTATÓW NAUKOWYCH:
-Program NOVUM

WSPIERANIE TRANSFERU TECHNOLOGII:
-Program INNOWATOR
-Program VENTURES (wspieranie innowacyjnych projektów tworzonych przez młodych uczonych)

WYDAWNICTWA I KONFERENCJE:
-Program MONOGRAFIE
-PROJEKTY WYDAWNICZE
-Program KONFERENCJE

PROGRAMY WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ:
-Nagroda Naukowa COPERNICUS
-Polskie Honorowe Stypendium im. A. von Humboldta
-stypendia dla naukowców zagranicznych na badania w Polsce

INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI:
-Program FUNDUSZE DLA BIBLIOTEK
-Program PARTNERZY (wspieranie towarzystw naukowych i innych organizacji pozarządowych wspierających rozwój nauki w Polsce)
-Projekt MAPA NAUKI (badania nad stanem nauki w Polsce)

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.