• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych
    KRS 0000110116

Misja:
Fundamentalnym celem Fundacji jest wspieranie różnego rodzaju działań twórczych osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością intelektualną. Tworzenie warunków do czynnej rehabilitacji przez działalność artystyczną oraz rozszerzenie działań osób niepełnosprawnych w amatorskich zespołach twórczości artystycznej. Finansowanie zakupów instrumentów muzycznych, kostiumów. Realizowana w Fundacji promocja kultury artystycznej osób niepełnosprawnych ma przyczynić się do ich aktywnej adaptacji społecznej, a także przełamać stereotypy myślenia oraz panujące jeszcze w chwili obecnej bariery w szerokim środowisku społecznym.

Prowadzone działania:
Zapewnienie różnych form rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w dziedzinie krzewienia kultury artystycznej. Stworzenie spójnego programu równowagi psychosomatycznej osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez terapię czynną w ramach organizowania czasu wolnego. Działania wspomagające i rozwijające aktywność twórczą osób niepełnosprawnych. W ramach procesu adaptacji społecznej niepełnosprawnych organizowanie koncertów estradowych Zespołu Pieśni i Tańca. Cykl regularnych spotkań z rodzicami osób niepełnosprawnych - szkolenia, informacje. Praca z wolontariuszami. Propagowanie własnych działań w szerokim środowisku społecznym, kontakty z mediami. Fundacja prowadzi Zespół Muzyczny "Mazowiacy". Do Zespołu przyjmowana jest młodzież niepełnosprawna z Warszawy i okolic. "Mazowiacy" pracują w czterech sekcjach: orkiestra, grupa taneczna,studio pantomimy, sekcja wokalna.

Ogólnopolski Teatr Niepełnosprawnych powołano do życia 21 listopada 2002 roku z inicjatywy Prezesa Fundacji Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Warszawie dr Leszka Ploch. Teatr Niepełnosprawnych prowadzi swoją działalność artystyczną na gościnnej scenie Teatru ATENEUM w Warszawie. Teatr Niepełnosprawnych jest podporządkowany Fundacji Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych. Stałą siedzibą dyrekcji Teatru N jest biuro Fundacji w Warszawie przy ul. Hożej 88. Prezentowane w Teatrze N sztuki teatralne (programy artystyczne) odbywają się co 6 do 8 tygodni (8 do 10 spektakli rocznie).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.