• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Polska - Świat"
    KRS 0000111900

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną zrzeszającą osoby podejmujące działalność na rzecz:
- kultury, sztuki i oświaty;
- sportu i turystyki;
- zdrowia;
- rozwoju gospodarczego;
- kobiet;
- osób niepełnosprawnych.

Działania Stowarzyszenia to przede wszystkim:
- podejmowanie czynności mających na celu integrację polskich i zagranicznych instytucji w zakresie wymiany doświadczeń i propagowania osiągnięć, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji o charakterze polonijnym, w tym podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- nauka, edukacja, oświata i wychowanie, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym w szczególności: wspieranie inicjatyw i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju oświaty, kultury, zdrowia, sportu, turystyki oraz gospodarki regionalnej;
- prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez tworzenie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych o różnym charakterze, jak również szkół i uczelni wyższych;
- tworzenie programów szerzących wiedzę i umiejętności zawodowe oraz prowadzenie działalności szkoleniowej w powyższym zakresie, upowszechnianie nowoczesnych form i metod nauczania, wspieranie niepublicznych placówek oświatowych i szkoleniowych, stworzenie funduszu stypendialnego dla młodzieży i studentów;
- ochrona i promocja zdrowia, w tym upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacji oraz organizowanie wypoczynku;
- doradztwo w zakresie pozyskiwania grantów, dotacji, preferencyjnych pożyczek i kredytów;
- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacja i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych;
- wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym działalność na rzecz poszerzania wiedzy z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz wspieranie innych działań związanych z bezpieczeństwem publicznym;
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - działalność ta będzie wykonywana nieodpłatnie;
- działalność charytatywna;
- promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym działalność na rzecz młodzieży z obszarów wiejskich;
- upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
- upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
- ratownictwo i ochrona ludności;
- działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
- promocja i organizacja wolontariatu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.