• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć
    KRS 0000113676

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć jest pozarządową organizacją pożytku publicznego założoną w 2002 r. w Krakowie. CPPHN działa na rzecz ochrony praw człowieka, przede wszystkim świadcząc bezpłatną pomoc prawną osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i dyskryminacją, w tym osobom ubogim, ofiarom przemocy domowej, cudzoziemcom i uchodźcom, prowadzi monitoringi przestrzegania standardów praw człowieka, podejmuje interwencje prawne i działalność rzeczniczą oraz realizuje projekty badawcze i edukacyjne. Centrum podejmuje także działania mające na celu przeciwdziałanie handlowi ludźmi i dziećmi poprzez organizowanie kampanii społecznych oraz udzielanie wsparcia prawnego ofiarom.

Statutowymi celami Centrum są:

-udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej, obejmującej reprezentację przed instytucjami władzy wykonawczej i wymiaru sprawiedliwości;
-inicjowanie działań zmierzających do podnoszenia standardu ochrony praw człowieka i obywatela oraz podejmowanie interwencji w przypadkach ich naruszeń;
-prowadzenie działalności naukowej i edukacyjnej służącej rozwojowi demokracji, upowszechnianiu i propagowaniu idei poszanowania praw człowieka oraz państwa prawa, a także kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego i krzewieniu kultury prawnej,
-współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się problematyką ochrony praw człowieka.

Misja Centrum: Bezpłatna pomoc prawna dla osób społecznie marginalizowanych, których prawa i wolności są naruszane, rozwój demokracji, upowszechnianie i propagowanie idei poszanowania praw człowieka oraz państwa prawa, a także kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego i krzewienie kultury prawnej w Polsce.

Patronka Centrum: To nieżyjąca już dr Halina Nieć, wykładowca Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, działaczka praw człowieka, założycielka Ośrodka Praw Człowieka UJ oraz pierwszej w Polsce uniwersyteckiej poradni prawnej. Z inicjatywy jej i jej studentów w 2002 r. powstała organizacja pozarządowa, przemianowana po śmierci dr Nieć, dla uczczenia jej pamięci, obecnie - Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć.

Główne płaszczyzny działania:

Ochrona praw człowieka - Centrum Pomocy Prawnej polega na przekonaniu, że prawdziwa realizacja praw człowieka jest możliwa jedynie przez zapewnienie bezpłatnej informacji i pomocy prawnej najbardziej potrzebującym, w szczególności osobom wykluczonym i społecznie marginalizowanym. W Polsce brak jest systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego dla osób ubogich, dlatego też CPPHN stara się zapełnić tą lukę przez własne programy wsparcia prawnego.

Bezpłatna pomoc prawna - Prawnicy CPPHN świadczą bezpłatną pomoc prawną osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i dyskryminacją, w tym osobom ubogim, ofiarom przemocy domowej, cudzoziemcom i uchodźcom. Od początku istnienia Centrum z bezpłatnej pomocy prawnej w formie indywidualnych konsultacji skorzystało łącznie ponad 10 tysięcy osób. Działania Centrum odpowiadają na ogromne zapotrzebowanie społeczne w zakresie rzetelnej i bezpłatnej informacji i pomocy prawnej. Osoby korzystające z porad Centrum to osoby, których nie stać na skorzystanie z pomocy komercyjnej kancelarii prawnej i wymagające szczególnego rodzaju wsparcia ze względu na swoją sytuację. CPPHN polega na przekonaniu, że podstawowym warunkiem realizacji praw człowieka jest łatwy dostęp obywateli do informacji o swoich prawach i obowiązkach oraz możliwość skorzystania z bezpłatnego poradnictwa przez osoby szczególnie tego potrzebujące.

Przeciwdziałanie handlowi ludźmi i dziećmi - Handel ludźmi i handel dziećmi to jedne z najpoważniejszych wyzwań XXI wieku. Każdego roku ofiarami handlu ludźmi pada aż około 2,44 mln osób, jeszcze bardziej szokujący jest przy tym fakt, że około połowę tej liczby stanowią dzieci. Centrum Pomocy Prawnej podejmuje działania w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi przez kampanie informacyjne i prewencyjne oraz świadczy bezpłatną pomoc prawną ofiarom. W sposób szczególny CPPHN angażuje się w przeciwdziałanie zjawiska handlowi dziećmi oraz pomoc małoletnim ofiarom tego procederu. Dzieci będące ofiarami handlu są sprzedawane do seks-biznesu, wykorzystywane do pracy niewolniczej, zmuszane do żebractwa a nawet wykorzystywane jako dawcy do handlu organami. Zjawisko handlu ludźmi obok zmuszania kobiet do prostytucji coraz częściej obejmuje wykorzystywanie zarówno kobiet jak i mężczyzn do pracy przymusowej i pracy w warunkach zbliżonych do niewolniczych. Wszystkie te zjawiska w coraz większym stopniu dotyczą Polski.

Monitoringi przestrzegania standardów praw człowieka - Prowadzenie regularnych monitoringów przestrzegania standardów praw człowieka oraz realizowania krajowych i międzynarodowych zobowiązań prawnych przez Państwo należy do jednego z priorytetów działania Centrum. Monitoringi oparte na wizytacjach, badaniach ankietowych, zbieraniu danych i analizie spraw indywidualnych pozwalają na regularną ewaluację przestrzegania praw człowieka w określonych zakresach i stanowią wyraz kontroli społecznej nad działaniami państwa. Co roku CPPHN publikuje szereg raportów na temat wybranych kwestii, które pozwalają też na formułowanie postulatów potrzebnych zmian i wypracowywanie lepszych rozwiązań w przyszłości.

Interwencje prawne i działalność rzecznicza - Centrum nie ogranicza się do udzielania wsparcia w sprawach indywidualnych stawiając sobie za cel wprowadzanie zmian systemowych. Z tego względu CPPHN reaguje na zidentyfikowane luki prawne, przykłady złego prawa lub złej praktyki i formułuje swoje postulaty w oficjalnych wystąpieniach kierowanych do władz. CPPHN bierze też aktywny udział w procesie konsultacji społecznych, opiniuje akty prawne, przygotowuje własne propozycje zmian prawa oraz analizy i opinie prawne, współpracując przy tym z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami międzynarodowymi. Centrum bierze też udział w pracach szeregu organów doradczych i tematycznych zespołów roboczych podejmując bezpośredni dialog z władzami.

Projekty badawcze i edukacyjne - Dla pełniejszej realizacji celów statutowych CPPHN prowadzi regularnie projekty badawcze, których celem jest uzyskanie wiarygodnych danych i informacji na temat wybranych zagadnień z zakresu praw człowieka. Efektem tych projektów jest opracowywanie raportów i opinii prawnych oraz lepsze dostosowywanie projektów Centrum do istniejących potrzeb. CPPHN realizuje również regularnie projekty edukacyjne organizując specjalistyczne szkolenia z zakresu praw człowieka i przeciwdziałania handlowi ludźmi między innymi dla Straży Granicznej, Policji i prawników.

Kampanie społeczne - CPPHN stawia sobie za cel budowanie społeczeństwa obywatelskiego również poprzez akcje podnoszące świadomość i uwrażliwiające różne grupy społeczne na najważniejsze zagadnienia z dziedziny praw człowieka. Realizowane kampanie mówią o ważnych problemach społecznych oraz mają walor edukacyjny, promują również społeczne zaangażowanie i poszanowanie dla praw innych. Poprzez akcje społeczne Centrum stara się też konsekwentnie budować w Polsce poczucie wspólnoty.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.