• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie
    KRS 0000116441

Misja:
"Nic wam nie da szkiełko mędrca,
jeżeli nie będziecie mieli wiary w nas"
Janusz Korczak

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" powstało z pragnienia niesienia skutecznej pomocy człowiekowi, w szczególności młodemu. Gdy na początku 2000 uświadomiliśmy sobie skalę zagrożeń dotykających polskie rodziny i ich dzieci, postawiliśmy sobie pytanie, jak dotrzeć do młodzieży z przesłaniem, aby nigdy nie wchodziła w uzależnienia od narkotyków, alkoholu i innych używek. W tamtym okresie wiedzieliśmy, że priorytetem jest właśnie zajęcie się młodzieżą eksperymentującą z narkotykami lub już od nich uzależnionych. Takie działania podjęła Caritas Diecezji Kieleckiej, otwierając w 2002 na bazie istniejącego od 1995 r. Punktu Konsultacyjnego, pierwszą zakontraktowaną w ówczesnej Kasie Chorych Poradnię Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych. Funkcjonowanie tej poradni szybko uwidoczniło skalę problemu. Zmobilizowało to grupę osób wrażliwych na problemy innych, a szczególnie trudności rodziny, do podjęcia działań tworzących rozwiązania systemowe i długofalowe. Liderem tych działań była Pani dr Halina Olendzka dzisiejszy poseł PIS i aktualny Prezes Stowarzyszenia ks. Andrzej Drapała. Wokół tej idei zgromadziły się osoby zatroskane o młodego człowieka i jego rodzinę. Wśród założycieli Stowarzyszenia byli poseł Przemysław Gosiewski, Pani Wicewojewoda Maria Zuba dzisiejszy poseł PIS zarazem pierwszy Prezes Stowarzyszenia, wojewódzki konsultant psychiatrii dr Andrzej Plutecki, dr Monika Szpringer aktualnie prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, radny miasta Kielce Pan Grzegorz Banaś obecny Wojewoda Świętokrzyski, dyrektor Banku Śląskiego Leszek Waksmundzki, Pani Joanna Woźniak Pełnomocnik Wojewody d.s. Rodziny i Uzależnień oraz szereg innych osób oddanych sprawie młodzieży i rodziny. Wymieniam te osoby w przekonaniu, że taki zespół interdyscyplinarny gwarantował od początku przejrzystość i profezjonalizm działań. Pierwsze inicjatywy dotyczyły bezpośrednio osób uzależnionych i współuzależnionych od środków psychoaktywnych. Jednak szybko przekonaliśmy się, że do działań systemowych, trzeba wpisać diagnozę zjawisk patologicznych, szeroko pojętą profilaktykę, terapię, szkolenia kadry oraz otwieranie placówek środowiskowych dla młodzieży. Do tych działań od samego początku zapraszaliśmy szereg partnerów. W środowisku akademickim naszym nestorem i promotorem był nieodżałowany śp. prof. zw. dr hab. Waldemar Dudkiewicz. Jego inspiracje i wspólnie organizowane działania ewaluacyjne i szkoleniowe dawały nam pewność rzetelnie i merytorycznie organizowanych działań w obszarze diagnozy i profilaktyki. Wielką rolę odegrał i odgrywa Jego Ekscelencja prof. dr hab. Ks. Biskup Ordynariusz Kazimierz Ryczan. To jego zaufanie do kapłana swojej diecezji i każdorazowa życzliwa obecność pozwoliły podjąć posługę na rzecz Stowarzyszenia. Budowanie systemu ewaluowało do dzisiejszych rozwiązań i aktualnie określany jest on jako Regionalny System Profilaktyki i Diagnozy Zachowań Problemowych Dzieci i Młodzieży. Dzięki życzliwości wielu środowisk i partnerów stworzyliśmy sześć klubów młodzieżowych i dziecięco - młodzieżowych, Zakład Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ "Nadzieja Rodzinie" oraz podjęliśmy szereg działań profilaktycznych i szkoleniowych na rzecz środowiska oświatowego województwa świętokrzyskiego. Ostatnia obecność w jednej z naszych placówek Pani Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Joanny Kluzik Rostkowskiej oraz wcześniejsza wizyta Ministra Zdrowia prof. Zbigniewa Religii zainspirowała do propagowania naszych rozwiązań na ogólnopolskim forum. Tym samym pragniemy zaprosić Państwa do współpracy. Wszystkim którzy się przyczynili i będą mieli swój wkład w tworzeniu tego systemu a tym samym będą mieli osobisty udział w budowanie społeczeństwa opartego na cywilizacji miłości składam płynące z serca wyrazów wdzięczności.

Prezes Stowarzyszenia
Ks. Drapała Andrzej

Prowadzone działania
Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie" zajmuje się szeroko pojętą profilaktyką zachowań patologicznych wśród dzieci i młodzieży. W 2003 r. wraz z Akademią Świętokrzyską w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Kielcach i Caritas Diecezji Kieleckiej utworzyliśmy Regionalny System Diagnozy i Profilaktyki Dzieci i Młodzieży. W ramach systemowych działań profilaktycznych organizujemy konferencje dotyczące problematyki patologii wśród dzieci i młodzieży w regionie świętokrzyskim, szkolimy kadry pedagogów, diagnozujemy zjawiska patologiczne, prowadzimy warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, organizujemy również półkolonie dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji i ferii. Od lutego 2005 r. realizujemy projekt stworzenia sieci Młodzieżowych Klubów Osiedlowych. 02 stycznia 2006 r. otworzyliśmy NZOZ "Nadzieja Rodzinie" w ramach którego działają Poradnia Leczenia Uzależnień, Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.