• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Bene Vobis"
    KRS 0000117616

Misja:
Wspieranie i organizowanie działalności promującej zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne dzieci i młodzieży oraz ich środowisk.
Wspieranie wszelkich inicjatyw służących wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży. Upowszechnianie i rozwijanie postaw i wartości humanistycznych i ekologicznych umożliwiających pełne i odpowiedzialne uczestnictwo w życiu społeczeństwa i środowiska.
Obrona i ochrona wartości propagowanych przez Fundację ze szczególnym uwzględnieniem praw dziecka.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
- organizowanie działalności promującej rozwój oraz pomocy materialnej i psychologicznej na rzecz dzieci, młodzieży i ich środowisk.
- organizowanie pomocy materialnej i profesjonalnej dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, tworzenia możliwości własnego rozwoju i regeneracji sił.
- współpracę i wymianę doświadczeń z ośrodkami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi o celach zbieżnych z celami Fundacji.
- prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej.

Fundacja "Bene Vobis" realizuje następujące programy:
ANIOŁ STRÓŻ - Program wsparcia rodzin zaprzyjaźnionych dzieci z domów dziecka
KOMPAS - Klub Podróżnika
Zdajemy Maturę, Idziemy na Studia! Program wsparcia psychoedukacyjnego dla usamodzielnianych wychowanków domów dziecka i z rodzin zastępczych
"Szkolny program integracyjny dla gimnazjum - Przyjazna szkoła" - program dla uczniów, rodziców, nauczycieli.
"Szkolny Program Profilaktyki Uzależnień "Nie biorę" - uczniowie gimnazjum i liceum, rodzice tych uczniów, nauczyciele.
"Szkolny Program Przeciwdziałania Przemocy Międzyrówieśniczej" - dla uczniów, rodziców, nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów.
"Młodzież dla Młodzieży" czyli program liderów młodzieżowych.
"Edukator Systemowej Profilaktyki" - szkolenie dla profesjonalistów zajmujących się profilaktyką w szkołach i innych placówkach opiekuńczo- wychowawczych.
"Szkolenie Zespołu Domu Dziecka w Pyrach do systemowej pracy terapeutycznej i edukacyjnej z dzieckiem i rodziną" - wychowawcy, profesjonaliści pracujący w domu dziecka.
"Zadania profilaktyczne w Poradni MOP dla młodzieży zagrożonej patologią i ich rodziców".
"Poprzez wsparcie do rozwoju i radości" - grupy wsparcia dla młodzieży zagrożonej patologią.
"Poradnia Profilaktyczna dla osób pochodzących ze środowisk zagrożonych uzależnieniem, realizacja programu "DAĆ SZANSĘ".
Projekt "Korporacja z Duszą", którego celem jest zebranie funduszy na rzecz specjalistycznej pomocy dzieciom z domów dziecka.

więcej informacji o działaniach Fundacji:
http://fundacjabenevobis.pl/
http://aktywniisamodzielni.pl/

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.