• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Dzieci Serc
    KRS 0000121276

Cele Stowarzyszenia:
-Pomoc w leczeniu, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych.
-Pomoc sierotom i dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich.
-Świadczenie pomocy osobom chorym.
-Pomoc w wyrównywaniu szans dzieciom i młodzieży w ich rozwoju i usamodzielnianiu.
-Działanie na rzecz integracji dzieci z różnych środowisk.
-Propagowanie twórczości dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
-Działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa.
-Wspieranie osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność zgodną ze statutem Stowarzyszenia.
-Wspieranie i edukacja rodzin dotkniętych niepełnosprawności lub patologii społeczną.
-Promowanie patriotycznych postaw zwłasza wśród młodzieży.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie kieruje swą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie żywieckim i częściowi bielskim, obejmuje pomocą 120 osoby.
1. Praca z dziecmi niepełnosprawnymi w świetlicy w godz. 14.00-18.00.
2. Coroczna organizacja imprez sportowwych: XIV Paraolimpiada , XII Rajdu "Razem Raźniej" na Matyskę .
3. XI Wojewódzkie Wyścigi Wózków Nieprofesjonalnych i Osób z dysfunkcją narządu ruchu organizowanny "Bieg Radości"- z udziałem osób chorych na zespół Downa.
4. Organizacja dwutygidniowego turnusu rehabilitacyjnego nad morzem w czasie wakacji dla 63 uczestników w tym 33 ON w tym 9 na wózkach inwalidzkich
5. Promocja wolontariatu.
6. Coroczna Piesza Pielgrzymkia "Ogień Lolek" z Bielska do Radziechów.
7. VII Ogólnopolski Konkurs Historyczny na Apel Poległych - więcej na www.dzieciserc.org lub www.golgota-beskidow.pl
8. Ogólnopolski konkurs na Biżuterie Patriotyczną ,,Kocham Cie Polsko" - wernisaż 330 prac.
9. IX Zaduszki Narodowe oraz spektalk plenerowy o tematyce Powstani Styczniowego.
10. Udział w pieszych pielgrzymkach w tym czterodniowej do Częstochowy, w łękawicy - Sladami O. Michała Tomaszka.
11. wspołorganizowanie 1 marcza Dnia Zołnierzy Niezłomnych.
12. udział 3 maja w Wiśle w uroczystościach upamiętniajacych przemarsz oddziału "Bartka".
13 zbiórka odzieży dla potrzebujących.
14. wyjazd na zabawę do Zespołu Szkół Samorzadowych w Rzykach.
15. udostępnienie konta dla ON na zbiórkę z 1%.

Utworzenie i finansowanie Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjnego Wychowawczego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
-wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju rewalidacją i rehabilitacją,
-edukacja dzieci przedszkolnych i szkolnych,
-pomoc psychologa dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.
- Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjne i dydaktyczne.
- Zakup środków do transportu dzieci niepełnosprawnych.
- Organizowanie warsztatów terapeutycznych, świetlic i ośrodka dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych jak również dla dzieci z rodzin patologicznych i ubogich.
- Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, ogólnousprawniających,obozów wędrownych i kolonii.
- Organizowanie zawodów sportowych, paraolimpiad, rajdów.
- Organizowanie przeglądów piosenek, festiwali, występów teatralnych. Organizowanie poradnictwa, szkoleń, instruktury i wykładów z zakresu rehabilitacji, rewalidacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
- Organizowanie wyjazdów na basen i na hipoterapię.
- Pomoc finansowa i materialna sierotom, dzieciom z rodzin ubogich i patologicznych, dzieciom niepełnosprawnym i chorym.
- Organizowanie wystaw, przeglądów artystycznych.
- Dofinansowanie kosztów leczenia dzieci chorych.
- Prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi.
- Organizacja i rozdział darów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.