• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy "Serce"
    KRS 0000135974

Celem organizacji jest niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym w trudnych sytuacjach życiowych.

Organizacja realizuje projekty w ramach placówek obejmujących zasięgiem wszystkie dzielnice Chorzowa.
Są to Zespół Świetlic Dzielnicowych ’CHATKA’ (4 świetlice), , 3 Kluby Seniora (również dla osób niepełnosprawnych), Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Wykonywane zadania pomocowe są skierowane zarówno do dzieci, jak i osób starszych, dla młodzieży szkolnej oraz absolwentów wchodzących na rynek pracy, a także osób bezrobotnych i zagrożonych utratą zatrudnienia. Ponadto na bieżąco po pomoc merytoryczno - doradczą zgłaszają się ludzie znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej.

Zespół Świetlic Dzielnicowych "CHATKA"
Projekt skierowany do dzieci i młodzieży gimnazjalnej, obejmuje swoim zakresem ok. 150 podopiecznych zgrupowanych w czterech świetlicach rozmieszczonych w poszczególnych dzielnicach Chorzowa.Wszystkie świetlice są placówkami specjalistycznymi socjoterapeutycznymi.
Placówki oferują pomoc profesjonalnej kadry pedagogicznej i opiekuńczo - wychowawczej, zapewniając:
- opiekę pedagogiczną
- pomoc logopedyczną
- wsparcie psychologiczne
- imprezy rekreacyjne i gimnastykę korekcyjną
- zabawy świetlicowe i koła zainteresowań
- korepetycje
- wycieczki
- wyjazdy kolonijne.
Codziennie zajęcia kończą się pełnowartościowym posiłkiem. Świetlice świadczą swoją pomoc przez cały rok.

Kluby Seniora
Utworzone dla osób starszych trzy placówki, zapewniające rodzinną atmosferę i opiekę terapeutyczną. Kluby spełniają ważną rolę w programie aktywizacji lokalnej seniorów, zachęcając do pielęgnowania zainteresowań i kontaktów z dziedzictwem kulturowym regionu. Promują zdrowy tryb życia i uczestnictwo w życiu miasta.

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
Celem Centrum jest inicjowanie i wzmacnianie aktywności społecznej mieszkańców Chorzowa poprzez wspieranie merytoryczne, techniczne, lokalowe, szkoleniowe, doradcze dla nowych oraz już istniejących organizacji pozarządowych i innych inicjatyw społecznych Chorzowa. Organizacja i wspieranie idei wolontariatu. Inne inicjatywy w miarę rozwoju i potrzeb organizacji pozarządowych.

Współpraca międzynarodowa

Stowarzyszenie na bieżąco współpracuje z niemiecką strukturą powiatową Paritätische Dienste z Hameln k. Hanoweru, organizując warsztaty wymiany doświadczeń w pracy socjalnej i zagraniczne wyjazdy studyjne.
Uczestnicząc w kontaktach pomiędzy miastami partnerskimi Chorzowa, Stowarzyszenie współpracuje z Diakonią Ewangelicką miasta Iserlohn, a także Służbą Maltańską z Iserlohn i Berlina oraz AWO Dortmund, organizując wymianę młodzieży w ramach praktyk zawodowych z zakresu pracy socjalnej, konferencje i giełdy partnerstw. Nawiązano również współpracę z miastem partnerskim Creil we Francji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.